باسلام
در این بخش میخواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا
خون آشام وجود دارد یا......