دانستنی ها!! موضوع آزاد http://hakeranetalaee.mihanblog.com 2020-07-05T05:04:21+01:00 text/html 2019-04-29T14:12:04+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam سیستم چیست؟ http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/165 <h2 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 26px; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف سیستم</h2><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">سیستم یا سامانه مجموعه ای از<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;اجزا</span>&nbsp;است که برای رسیدن به یک&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">هدف مشترک</span>&nbsp;با همدیگر<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;تعامل</span>&nbsp;دارند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">اگر کمی در این جمله تامل کنیم، متوجه می شویم که تقریبا هر چیزی در اطرافمان را می توانیم با تعریف سیستم مطابقت دهیم.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">با این تعریف، انسان، سازمان ها، شهرها، جوامع، تمامی ساخته های دست بشر، سخت افزار و نرم افزار را می توان سیستم دانست.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">هنر دانش سیستم ها هم اینست که سعی می کند دنیای اطراف ما و مسائلی که با آن ها مواجه هستیم را در قالب یک مدل واحد تحلیل و بررسی کند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">در تعریف فوق می خوانیم که اجزای سیستم برای تحقق یک هدف واحد با همدیگر تعامل دارند، لذا می توانیم نتیجه بگیریم که<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;هر چقدر که تعامل اجزای سیستم را سریع تر و آسان تر کنیم، عملکرد آن بهبود خواهد یافت.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">تیم توسعه محصول را بعنوان یک سیستم در نظر بگیرید، اگر اعضای تیم در نزدیکی هم باشند و به سادگی با چرخش صندلی بتوانند با همدیگر گفتگو کنند یا با چند کلیک، اطلاعات را برای یکدیگر ارسال کنند، پروژه با سرعت و کیفیت بهتری پیش خواهد رفت.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">یک سازمان یا شرکت را در نظر بگیرید، هر چقدر که ارتباط مناسب و شفافی بین بخش های مختلف شرکت برقرار باشد، هرچقدر که کارکنان در مهارت های ارتباطی توانمندتر باشند و هرچقدر که یک زبان و کلمات شفاف و تعریف شده بین بخش ها وجود داشته باشد، کل این سامانه عملکرد مناسب تری خواهد داشت.</p><h2 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 26px; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">مدل سیستم</h2><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">مهم ترین نکته ای که در نگاه به سیستمها همواره باید در خاطر داشته باشیم اینست که سیستم‏‌ها در دنیای واقعی کاملا در هم تنیده و یکپارچه هستند و آنچه ما بعنوان مرز یا اجزای‏ سیستم تعریف می کنم، صرفا مدل ساده شده ای از واقعیت است. این مدل ها به ما در شناخت بهتر اطرافمان کمک می کنند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);"><img class="aligncenter size-full wp-image-884" src="http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/integrated.jpg" alt="سیستم های یکپارچه" width="799" height="480" srcset="http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/integrated.jpg 799w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/integrated-300x180.jpg 300w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/integrated-768x461.jpg 768w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/integrated-243x146.jpg 243w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/integrated-50x30.jpg 50w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/integrated-125x75.jpg 125w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">وقتی که با سیستم‌ها سر و کار داریم، بهتر است آن‌ها را بصورت اجزایی که با یکدیگر ارتباط دارند ببینیم. در نظر داشتن این مدل، می تواند در تحلیل شرایط و تصمیم گیری ها به ما کمک کند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">اگر یک تیم توسعه محصول را بعنوان یک سیستم در نظر بگیریم، اعضای تیم، اجزای این سیستم هستند. ارتباط بین اعضای تیم شامل گفتگوها، دیدارها، اسناد، دوستی ها و دشمنی ها را نیز می توانیم بعنوان ارتباط بین اجزای سیستم در نظر بگیریم.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">لطفا یک بار دیگر به تصویر فوق نگاه کنید، با در نظر داشتن چنین مدلی از سیستم‌ می توانیم اصول زیر را نتیجه بگیریم:</p><div class="BorderBox" style="margin: 20px 0px; padding: 22px; border: 1px solid black; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 1px 3px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);"><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0px;">گسترش تغییرات</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تغییر در یکی از اجزای‌سیستم‌، می تواند در تمام سیستم‌موردنظر گسترش پیدا کند.<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 128, 128);">اگر یکی از اعضای تیم ناراضی باشد، ممکن است این نارضایتی در تمامی تیم منتشر شود.</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 128, 128);">اگر بخواهیم اندازه چرخ یک خودرو را دو برابر کنیم، باید تغییرات بسیاری در اجزای دیگر خودرو بوجود آوریم تا این خودرو همچنان بتواند عملکرد خود را حفظ کند.</span></p></div><div class="BorderBox" style="margin: 20px 0px; padding: 22px; border: 1px solid black; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 1px 3px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);"><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0px;">اجزای کلیدی</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">اهمیت اجزای‌سیستم از نظر تاثیرگذاری بر تحقق هدف سیستم‌ یکسان نیست.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">اجزایی که ارتباطات بیشتری دارند، پیچیده‌تر هستند و نقش کلیدی‌تری در تحقق اهداف بازی می‌کنند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 128, 128);">در تیم توسعه محصول ، مهندس سیستم با تمامی اعضای تیم و همچنین ذینفعان خارجی در ارتباط است. پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مهندس سیستم وظایف پیچیده تر و مسئولیت های بیشتری نسبت به سایر متخصصین داشته باشد و در موفقیت یا شکست تیم، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.</span></p></div><div class="BorderBox" style="margin: 20px 0px; padding: 22px; border: 1px solid black; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; border-radius: 5px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 1px 3px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);"><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: 0px;">حذف و اضافه کردن اجزا</h3><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">حذف و اضافه کردن اجزای‌سیستم را ساده نگیریم و به ارتباطاتی که با حذف یک جزء از بین می روند یا ارتباطات جدیدی که با اضافه کردن یک جزء باید اضافه شوند، توجه کنیم.<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 128, 128);">در استخدام یک فرد جدید و اضافه شدن او به تیم پروژه مشخص کنیم که این فرد با چه افرادی باید کار کند، چه اسنادی را باید تحویل بگیرد و چه خروجی و گزارشاتی را باید تحویل دهد. برای ایجاد ارتباطات و جذب شدن فرد جدید در سیستم‌خودمان زمان کافی در نظر بگیریم.</span></p></div><h2 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: 26px; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف زیرسیستم</h2><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">سیستم موردنظر ما با تعیین مرزهایش مشخص می شود. آنچه که بیرون از مرزهای سیستم است را محیط (environment) یا زمینه (context) آن گویند و آنچه در داخل مرزهای سیستم است را اجزای سیستم یا زیرسیستم ها (subsystems) می نامند.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">هر یک از زیرسیستم‌ها دارای اجزایی هستند که برای رسیدن به هدف آن زیرسیستم با همدیگر تعامل دارند. از اینکه تعریف زیرسیستم مشابه تعریف سیستم است تعجب نکنید. چرا که هر سیستمی را می توانیم یک زیرسیستم از سیستمی بزرگتر در نظر بگیریم.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);"><img class="aligncenter size-full wp-image-901" src="http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/system-context.jpg" alt="نگاه سیستمی" width="757" height="511" srcset="http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/system-context.jpg 757w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/system-context-300x203.jpg 300w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/system-context-216x146.jpg 216w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/system-context-50x34.jpg 50w, http://systemsengineer.ir/wp-content/uploads/2017/12/system-context-111x75.jpg 111w" sizes="(max-width: 757px) 100vw, 757px" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center; display: block; max-width: 100%; height: auto;"></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: justify; background-color: rgb(252, 252, 252);">همانطور که در شکل فوق مشخص شده، هر کدام از اجزای سیستم را نیز می توانیم بعنوان یک سیستم در نظر گرفته و اجزای درونی آن یا محیط آن را بررسی کنیم. توجه کنید ما معمولا زیرسیستم ها را به گونه ای تعریف می کنیم که ارتباط و تعاملات بسیاری در داخل هر بخش و تعامل کمتری بین هر دو بخش وجود داشته باشد</p> text/html 2019-04-29T14:09:31+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam احکام نماز http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/164 <h1 class="c" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.25em; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 2px 2px 3px; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.75em; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; color: rgb(0, 102, 51); text-align: center; background-color: rgb(243, 243, 243);">احکام نماز</h1><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);">نماز یکی از ارکانی است که دین مبین اسلام بر روی آن بنا شده است، خداوند متعال می‌فرماید: (إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا)، همانا نماز در وقت‌های معین بر مؤمنان واجب گشته است، و در حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده است: (لکلِ شیءٍ وجهٌ و وَجهُ دینکم الصلاةُ)، هر چیز دارای سیما و نشانه‌ای است و سیما و نشانه دین شما نماز است، و در حدیث دیگری فرمودند: (لا ینالُ شَفَاعَتی من استخفَّ بِصلاتِهِ)، به شفاعت من نخواهد رسید کسی که نماز خویش را سبک بشمرد.<br>مهم‌ترین نمازهای واجب نمازهای روزانه پنج‌گانه می‌باشد:<br><b>1-</b>&nbsp;نماز صبح: دو رکعت.<br><b>2-</b>&nbsp;نماز ظهر: چهار رکعت.<br><b>3-</b>&nbsp;نماز عصر: چهار رکعت.<br><b>4-</b>&nbsp;نماز مغرب: سه رکعت.<br><b>5-</b>&nbsp;نماز عشا: چهار رکعت.<br>و در شرایطی معین نمازهای چهار رکعتی در سفر یا هنگام ترس، شکسته خوانده می‌شوند.<br><b>مسأله 59:</b>&nbsp;مستحب است در هر شبانه‌روز سی‌وچهار رکعت نماز نافله به‌جا آورده شود که عبارتند از:<br><b>1-</b>&nbsp;هشت رکعت قبل از نماز ظهر.<br><b>2-</b>&nbsp;هشت رکعت قبل از نماز عصر.<br><b>3-</b>&nbsp;چهار رکعت بعد از نماز مغرب.<br><b>4-</b>&nbsp;دو رکعت بعد از نماز عشا به‌صورت نشسته که یک رکعت حساب می‌شود.<br><b>5-</b>&nbsp;هشت رکعت نماز شب، و وقت آن از اول شب است و بهتر است آخر شب تا قبل از طلوع فجر خوانده شود.<br><b>6-</b>&nbsp;دو رکعت نماز شفع بعد از نماز شب.<br><b>7-</b>&nbsp;یک رکعت نماز وتر بعد از نماز شفع.<br><b>8-</b>&nbsp;دو رکعت قبل از نماز صبح.<br>به غیر از نماز وتر که یک‌رکعتی است بقیه نمازهای نافله دو رکعت دو رکعت خوانده می‌شود.<br><b>مسأله 60:</b>&nbsp;وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب، و وقت&nbsp; نماز ظهر و عصر از زوال آفتاب تا غروب آن است، و نماز ظهر باید قبل از نماز عصر خوانده شود، و زوال نیمه بین طلوع آفتاب تا غروب آن می‌باشد، و وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار از اول مغرب تا نیمه‌شب است و نیمه‌شب نیمه بین غروب آفتاب تا طلوع فجر می‌باشد، و اگر مکلف به اختیار خود نماز مغرب و عشا را تا نیمه‌شب نخواند بنابر احتیاط واجب باید قبل از طلوع فجر بدون نیت ادا یا قضا آن را به‌جا آورد، و در هر دو حالت باید نماز مغرب قبل از عشا خوانده شود.<br><b>مسأله 61:</b>&nbsp;مکلف باید نمازهای واجب خود را رو به قبله بخواند، و&nbsp; مقصود از قبله مکانی است که کعبه معظم در آن قرارگرفته است، و اگر نمازهای مستحب را در حال راه رفتن یا سواره بخواند لازم نیست رو به قبله باشد ولی در غیر این دو حالت بنابر احتیاط واجب باید رو به قبله باشد.<br><b>مسأله 62:</b>&nbsp;اگر مکلف اطمینان داشت که قبله در جهت خاصی است و&nbsp; رو به آن جهت نماز خواند سپس معلوم شود قبله در جهت دیگری قرار دارد، پس چنانچه انحراف او از جهت قبله کمتر از 90 درجه از سمت راست یا 90 درجه از سمت چپ او باشد نماز صحیح است، و اگر انحراف او از جهت قبله بیش از این مقدار باشد یا این‌که نماز را پشت به قبله خوانده باشد، در این صورت اگر وقت نماز باقی‌مانده باشد باید نماز را دوباره بخواند ولی اگر وقت تمام‌شده باشد قضای آن واجب نیست.<br><b>مسأله 63:</b>&nbsp;یکی از شرایط نماز پاک بودن اعضای بدن ازجمله مو و ناخن&nbsp; و همچنین لباس نمازگزار است، ولی لباس‌های کوچک مانند جوراب و کلاه که به‌تنهایی نمی‌توانند عورت انسان را بپوشانند لازم نیست پاک باشند، البته به‌شرط این‌که ـ بنابر احتیاط واجب ـ از مردارِ نجس یا حیوان نجس العین مانند سگ درست نشده باشند، و همراه داشتن شیء متنجس در حال نماز مثل قرار دادن آن در جیب اشکال ندارد.<br><b>مسأله 64:</b>&nbsp;اگر در بدن یا لباس خونِ زخم یا دمل باشد تا زمانی که&nbsp; التیام نیافته باشد نمازخواندن با آن مانعی ندارد ولی زخم باید قابل‌توجه باشد، و اما زخم‌های سطحی را باید تطهیر کرد.<br><b>مسأله 65:</b>&nbsp;اگر بدن یا لباس کسی آلوده به خون شود درحالی‌که مقدار&nbsp; آن کمتر از بند سرانگشت شست باشد نمازخواندن با آن صحیح است، البته این حکم در مواردی استثنا شده ازجمله: خون حیض و همچنین بنابر احتیاط واجب خون نجس العین و خون مردار و خون حیوان حرام‌گوشت و خون نفاس و خون استحاضه.</div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><br></div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><font color="#444444" face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</span></font></div> text/html 2019-04-29T14:08:29+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam احکام روزه قضا http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/163 <h1 class="c" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.25em; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 2px 2px 3px; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.75em; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; color: rgb(0, 102, 51); text-align: center; background-color: rgb(243, 243, 243);">احکام روزه قضا</h1><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);">مسأله ۱۶۶۳ ـ اگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده قضا نماید.<br><br><b>مسأله ۱۶۶۴ ـ</b>&nbsp;اگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزه‌های وقتی را که&nbsp; کافر بوده قضا نماید، ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد، روزه‌های وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید.<br><br><b>مسأله ۱۶۶۵ ـ</b>&nbsp;روزه‌ای که از انسان به واسطه مستی فوت شده، باید قضا&nbsp; نماید، اگرچه چیزی را که به واسطه آن مست شده، برای معالجه خورده باشد.<br><br><b>مسأله ۱۶۶۶ ـ</b>&nbsp;اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه&nbsp; وقت عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال میدهد روزه نگرفته قضا نماید، مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمیداند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم، و یا اینکه مثلاً در آخرهای ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از رمضان برگشته و نمیداند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بیست و ششم، در هر دو صورت می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.<br><br><b>مسأله ۱۶۶۷ ـ</b>&nbsp;اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای&nbsp; هرکدام را که اوّل بگیرد مانعی ندارد، ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد، و پنج روز هم به رمضان مانده باشد، بهتر آن است که اوّل قضای رمضان آخر را بگیرد.<br><br><b>مسأله ۱۶۶۸ ـ</b>&nbsp;اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در&nbsp; نیت معین نکند روزه‌ای را که میگیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب نمیشود که کفاره تأخیر از او ساقط شود.<br><br><b>مسأله ۱۶۶۹ ـ</b>&nbsp;در قضای روزه رمضان می‌تواند پیش از ظهر، روزه خود را باطل نماید؛ ولی اگر وقتِ قضا تنگ باشد، بهتر آن است که باطل ننماید.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۰ ـ</b>&nbsp;اگر قضای روزه میتی را گرفته باشد، بهتر آن است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۱ ـ</b>&nbsp;اگر به واسطه مرض یا حیض یا نفاس، روزه رمضان را&nbsp; نگیرد و پیش از گذشت زمانی که بتواند آن روزه‌هایی را که نگرفته قضا کند بمیرد، آن روزه‌ها قضا ندارند.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۲ ـ</b>&nbsp;اگر به واسطه مرضی، روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا&nbsp; رمضان سال بعد طول بکشد، قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک مُد (۷۵۰ گرم تقریباً) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد، ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثلاً برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند، روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند، و احتیاط واجب آن است که برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۳ ـ</b>&nbsp;اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و بعد از&nbsp; رمضان مرض او برطرف شود، ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه را بگیرد، باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ برای هر روز یک مُد طعام نیز به فقیر بدهد. و همچنین است اگر در ماه رمضان غیر از مرض عذر دیگری داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگیرد.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۴ ـ</b>&nbsp;اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد، و بعد از&nbsp; رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قضا کند و برای هر روز یک مُد طعام هم به فقیر بدهد.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۵ ـ</b>&nbsp;اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در&nbsp; تنگی وقت عذر پیدا کند، باید قضا را بگیرد ـ و بنا بر احتیاط ـ برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، و همچنین است اگر بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشته باشد که روزه‌های خود را قضا کند، ولی پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۶ ـ</b>&nbsp;اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه خوب&nbsp; شد باید قضای رمضان آخر را بگیرد، و برای هر روز از سال‌های پیش یک مُد طعام به فقیر بدهد.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۷ ـ</b>&nbsp;کسی که باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، می‌تواند کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۸ ـ</b>&nbsp;اگر قضای روزه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، باید&nbsp; قضا را بگیرد و از جهت تأخیر در سال اوّل برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، و اما از جهت تأخیر چند سال بعدی چیزی بر او واجب نیست.<br><br><b>مسأله ۱۶۷۹ ـ</b>&nbsp;اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد، باید قضای آن را بجا آورد&nbsp; و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند، و چنانچه تا رمضان آینده قضای آن روزه را بجا نیاورد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ برای هر روز یک مُد طعام نیز کفاره بدهد.<br><br><b>مسأله ۱۶۸۰ ـ</b>&nbsp;اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد و در روز مکرّر جماع یا&nbsp; استمناء کند، کفاره تکرار نمی‌شود؛ و همچنین اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل میکند انجام دهد، مثلاً چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافی است.<br><br><b>مسأله ۱۶۸۱ ـ</b>&nbsp;بعد از مرگ پدر، پسر بزرگ‌تر ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باید قضای روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در نماز در مسأله (۱۳۷۰۰) گفته شد بجا آورد، و می‌تواند بجای هر روز (۷۵۰ گرم) طعام را به فقیری بدهد هرچند از مال میت اگر ورثه راضی باشند.<br><br><b>مسأله ۱۶۸۲ ـ</b>&nbsp;اگر پدر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند&nbsp; روزه نذر نگرفته باشد، یا اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگ‌تر لازم نیست.</div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><br></div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><font color="#444444" face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</span></font></div> text/html 2019-04-29T14:05:22+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam مسائل روزه http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/162 <h1 class="c" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.25em; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 2px 2px 3px; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.75em; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; color: rgb(0, 102, 51); text-align: center; background-color: rgb(243, 243, 243);">مسائل روزه</h1><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);">روزه آن است که انسان برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از هشت چیزی که بعداً گفته می‌شود خودداری نماید.<br><h3 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.25em; text-shadow: rgb(204, 204, 204) 2px 2px 3px; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.25em; line-height: normal; font-family: Tahoma;"><br>نیت<br></h3><br><b>مسأله ۱۵۲۹ ـ</b>&nbsp;لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذارند، یا&nbsp; مثلاً بگوید فردا را روزه میگیرم، بلکه همین‌قدر که بنا داشته باشد برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل میکند انجام ندهد کافی است، و برای آنکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح، و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل میکند خودداری نماید.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۰ ـ</b>&nbsp;انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۱ ـ</b>&nbsp;آخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخص ملتفت،&nbsp; هنگام اذان صبح است به این معنی که ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید هنگام صبح امساک او همراه با قصد روزه باشد هرچند در ضمیر ناخود آگاه.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۲ ـ</b>&nbsp;کسی که کارهایی که روزه را باطل میکند انجام نداده&nbsp; باشد، در هر وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله کمی تا مغرب باشد، روزه او صحیح است.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۳ ـ</b>&nbsp;کسی که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان، و&nbsp; همچنین در روزه واجبی که زمانش معین است بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید احتیاطاً بقیه روزه را به قصد قربت مطلقه امساک کند، و روزه آن روز را نیز قضا نماید.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۴ ـ</b>&nbsp;اگر بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد باید آن را معین&nbsp; نماید، مثلاً نیت کند که روزه قضا یا روزه کفاره میگیرم، ولی در ماه رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان میگیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می‌شود. و در روزه نذر و مانند آن، قصد نذر لازم نیست.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۵ ـ</b>&nbsp;اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزه غیر رمضان&nbsp; کند، روزه‌ای که قصد کرده است حساب نمیشود، و همچنین روزه ماه رمضان حساب نمیشود، اگر آن قصد با قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات هم نداشته باشد ـ بنا بر احتیاط ـ روزه ماه رمضان حساب نمیشود.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۶ ـ</b>&nbsp;اگر مثلاً به نیت روز اوّل ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوّم یا سوّم بوده، روزه او صحیح است.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۷ ـ</b>&nbsp;اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین&nbsp; روز به هوش آید، ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید روزه آن روز را تمام نماید، و اگر تمام نکرد قضای آن را بجا آورد.<br><br><b>مسأله ۱۵۳۸ ـ</b>&nbsp;اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین&nbsp; روزه، به هوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.</div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><b style="font-size: 14px;">مسأله ۱۵۳۹ ـ</b><span style="font-size: 14px;">&nbsp;اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود، روزه‌اش صحیح است.</span><br style="font-size: 14px;"><br style="font-size: 14px;"><b style="font-size: 14px;">مسأله ۱۵۴۰ ـ</b><span style="font-size: 14px;">&nbsp;اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از&nbsp; ظهر ملتفت شود، چنانچه کاری که روزه را باطل میکند انجام داده باشد، روزه او باطل میباشد. ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل میکند انجام ندهد، و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نماید. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نیت روزه کند رجاءً و بعد از رمضان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزه‌اش صحیح است.</span><br style="font-size: 14px;"><br style="font-size: 14px;"><b style="font-size: 14px;">مسأله ۱۵۴۱ ـ</b><span style="font-size: 14px;">&nbsp;اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه&nbsp; بگیرد، و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست، ولی اگر قصد روزه مستحبی کرده باشد احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.</span><br style="font-size: 14px;"><br style="font-size: 14px;"><b style="font-size: 14px;">مسأله ۱۵۴۲ ـ</b><span style="font-size: 14px;">&nbsp;کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده، یا روزه&nbsp; کفاره دارد، اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضای ماه رمضان دارد، نمی‌تواند روزه مستحبّی بگیرد، و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبّی بگیرد در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزه مستحبی او به هم میخورد و می‌تواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او ـ بنا بر احتیاط ـ باطل است. و اگر بعد از مغرب یادش بیاید روزه‌اش صحیح است.</span><br style="font-size: 14px;"><br style="font-size: 14px;"><b style="font-size: 14px;">مسأله ۱۵۴۳ ـ</b><span style="font-size: 14px;">&nbsp;اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان&nbsp; واجب باشد، مثلاً نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه‌اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز بر او واجب است، یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد و نیت کند روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر یادش بیاید احتیاطی را که در روزه ماه رمضان گفته شد مراعات نماید.</span><br style="font-size: 14px;"><br style="font-size: 14px;"><b style="font-size: 14px;">مسأله ۱۵۴۴ ـ</b><span style="font-size: 14px;">&nbsp;اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفّاره عمداً تا&nbsp; نزدیک ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد، یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است.</span></div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><b style="font-size: 14px;"><br></b></div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><b style="font-size: 14px;">مسأله ۱۵۴۵ ـ</b><span style="font-size: 14px;">&nbsp;اگر در روز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود، و از اذان صبح&nbsp; تا آن وقت کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید به قصد «ما فیالذمّه» تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.</span></div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div class="baz book-text" style="line-height: 28px; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243);"><font color="#444444" face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</span></font></div> text/html 2019-04-29T14:03:09+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam نرم افزار چیست؟ http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/161 <div><br></div><div><header style="box-sizing: inherit; color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);"><h1 class="entry-title" style="box-sizing: inherit; font-size: 1.57143rem; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; font-family: kara, Tahoma; font-weight: 400; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.4; text-align: right;">نرم‌افزار چیست؟شناسایی انواع نرم‌افزار</h1></header><div class="entry-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(254, 254, 254);"><p align="center" style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">نرم افزار، مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد. عبارت “نرم افزار” برای نخستین بار توسط جان توکی در سال ۱۹۵۸ مورد استفاده قرار گرفت. در سطح بسیار ابتدایی، نرم افزار کامپیوتر، متشکل از زبان ماشین است که شامل گروهی از مقادیر دودویی بوده و دستورالعمل پردازنده را تعیین می کند. دستورالعمل پردازنده تغییر بیان از سخت افزار کامپیوتر در یک توالی از پیش تعریف شده می باشد. به طور خلاصه، نرم افزار کامپیوتر، زبانی است که اصطلاحاً به وسیلۀ آن یک رایانه، صحبت می کند. انواع مختلفی از نرم افزار های رایانه ای وجود دارد و باید دید اقسام اصلی آنها کدامند؟</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">نرم افزار‌ها از منظرهای مختلفی قابل دسته بندی و تقسیم می باشند و متخصصین علوم رایانه ای با توجه به ابعاد مختلف نرم افزار به ارائۀ تقسیم بندی های متفاوتی از این پدیدۀ فناورانه پرداخته اند.</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">&nbsp;با توجه به این نکته که هر تقسیم بندی می بایستی فلسفه و فایده ای داشته باشد و از طرفی نرم افزار از دو بعد فنی و حقوقی نیز امکان دسته بندی دارد، آنچه در پی می آید بر آن است که نرم افزار را از منظرهای متفاوتی مورد دسته بندی و تحلیل قرار دهد تا زوایا و ابعاد فنی و حقوقی نرم افزار ، قدری روشن تر گردد؛ زیرا به نظر می رسد، میزان و شکل حمایت حقوقی با توجه به اجزا، مراحل و اقسام نرم افزار، متفاوت خواهد بود.</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">۱-تقسیم بندی های فنی نرم افزار</span></p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">به جهت فنی و ابعاد مرتبط با علوم رایانه ای، نرم افزار ها را با توجه به معیارهای گوناگون از جمله هدف و مأموریت نرم افزار، زمینۀ استفاده، نوع نقش و عملکرد و یا کاربر نرم افزار، می توان مورد تقسیم بندی‌های مختلفی قرار داد. ذیلاً با توجه به معیارهای پیش گفته به بررسی انواع نرم افزارها از جهت فنی خواهیم پرداخت.</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">۱-۱- &nbsp;</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">نرم افزارهای پایه(</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">Programming Software</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">) :</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;"></span></p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">این دسته از نرم افزارها، یکی از انواع معمول، شناخته شده و مورد علاقۀ کاربران در میان نرم افزار های کامپیوتری است . این نرم افزار در قالب ابزار بوده و به برنامه نویس در نوشتن برنامه های کامپیوتری کمک می کند. برنامه های کامپیوتری مجموعه ای از دستورات منطقی هستند که برای یک سیستم کامپیوتری، وظایف خاصی را انجام می دهند . ابزارهایی که به برنامه نویسان در ایجاد یک سیستم کامپیوتری کمک&nbsp; می کنند، شامل ویرایشگر متن ، کامپایلرها و مترجم ها ست. کامپایلرها(مفسرها)، کد منبع را که در قالب یک زبان برنامه نویسی، نوشته شده اند به زبانی که کامپیوتر آن را می فهمد، ترجمه می کنند.(اغلب در قالب دو دویی). کامپایلرها چیزهایی را که به وسیلۀ رابط ها، تجمیع و تبدیل شده اند، تولید می کنند. دی باگرها( اِشکال زداها )، جهت بررسی و اشکال زدایی کدها استفاده می شوند. کد منبع، بعضاً یا به طور کامل، برای ابزارهای اشکال زدا (Debugging tool) که بر روی آنها اجرا شده و به جهت برطرف کردن هرگونه اشکال احتمالی به کار می روند، شبیه سازی &nbsp;می شود. مترجم ها (Interpreters) برنامه ها را اجرا می کنند. آنها کد منبع و یا یک کد از پیش تالیف شده را اجرا و یا کد منبع را قبل از اجرا به یک زبان میانی ترجمه می کنند.<span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;"></span></p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">۱-۲- &nbsp;</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">نرم افزارهای سیستمی(</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">System Software</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">) :</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;"></span></p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">این گونه از نرم افزارها به راه اندازی و اجرای سخت افزار رایانه ای و سیستم رایانه، کمک می کنند. نرم افزارهای سیستمی به سیستمهای عامل، درایورها، سرورها و برنامه های جانبی سیستمی(utilities) اطلاق می شود. نرم افزار سیستمی به یک برنامه نویس کاربردی در خصوص جداسازی و انتزاع زبان برنامه نویسی از سخت افزار، حافظه، و سایر اجزاء مرکب درونی یک رایانه، کمک &nbsp;می کند تا خودش را درگیر زبان ماشین نکند. یک سیستم عامل، برای کاربرها، با یک پلت فرم، امکان اجرای برنامه های سطح بالا را فراهم می آورد.</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">میان افزارها و سیستم ورودی و خروجی بایوس، ابزاری را فراهم می کنند تا سخت افزار به کار گرفته شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">۱-۳- &nbsp;</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">نرم افزارهای کاربردی(</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">Application Software</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">) :</span></p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">این قسم از نرم افزارها، کاربر نهایی را قادر می سازد تا امور معینی را به انجام رساند. نرم افزارهای مربوط به کسب و کار، پایگاههای داده و نرم افزارهای آموزشی، برخی از اشکال نرم افزارهای کاربردی هستند. همچنین واژه پردازهای مختلف که باید توسط کاربر، به انجام کارهای تخصصی اختصاص داده شوند، نمونه های دیگری از نرم افزارهای کاربردی هستند.</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">۱-۳-۱-&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">بدافزارها (</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">Malware</span><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700; line-height: inherit;">):</span></p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">بدافزار، اشاره به هر گونه نرم افزار مخرب داشته و یک طیف وسیع تر از نرم افزارهایی را در بر می گیرد که به هر شکل، تهدیدی برای امنیت رایانه می باشند. ابزارهای تبلیغاتی مزاحم، جاسوس افزارها، ویروس های رایانه ای، کرم های رایانه ای<u style="box-sizing: inherit;">،&nbsp;<i style="box-sizing: inherit; line-height: inherit;">اسب های تروجان و یا ترس افزارها</i></u>، مصادیق نرم افزارهای مخرب می باشند. ویروس های رایانه ای، برنامه های مخربی است که به تنهایی قادر به تکثیر خود بوده و از یک رایانه به رایانۀ دیگر در محیط شبکه و یا اینترنت گسترش می یابند. کرم رایانه ای همین کار را انجام می دهد، تنها با این تفاوت که ویروس ها نیاز به یک برنامه میزبان&nbsp; ضمیمه دارند و با آن گسترش می یابند، در حالی که در خصوص کرم ها لازم نیست تا خود را به برنامه ای ضمیمه کنند. تروجان نیز خود را تکثیر و اطلاعات را سرقت می کند. نرم افزارهای جاسوسی &nbsp;می توانند بر فعالیت های کاربر بر روی یک رایانه، نظارت داشته و اطلاعات کاربر را بدون اینکه وی بفهمد، سرقت کنند.</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">My Instagram:</p><p style="color: rgb(35, 31, 32); font-family: kara-light, Tahoma, sans-serif; font-size: inherit; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.6; text-rendering: optimizelegibility;">Moghaddam.alii@</p></div></div> text/html 2019-04-29T13:56:07+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam سخت افزار رایانه چیست؟ http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/157 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif;"><font size="5"><b>سخت افزار رایانه چیست؟</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">سخت افزار معادل فارسی عبارت Hardware است. اگر به تازگی با رایانه آشنا شدید، حتماً این اصطلاح برای شما گنگ است. اما نگران نباشید. در این مقاله که به زبان ساده تعریف کاملی از سخت افزار به شما ارائه می‌دهم، می‌فهمید که به چه چیزی سخت افزار می‌گویند. ولی حقیقتاً سخت افزار رایانه چیست؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;"><span id="more-13" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">سخت افزار در دنیای غیر رایانه‌ای هم برای خود دارای مفهومی وسیع است. ولی ما در اینجا به مفهوم آن در دنیای رایانه اشاره می‌کنیم. هر چند که مفهوم سخت افزار در همه جا یکی است.</p><div id="attachment_14" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; text-align: center; margin: 10px auto; padding: 4px; border-radius: 3px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); clear: both; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px; width: 360px;"><a href="http://computeruser.ir/wp-content/uploads/2014/03/pc-hardware.jpg" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 187, 156); text-decoration: none; transition: all 200ms ease-in;"><img aria-describedby="caption-attachment-14" class="size-full wp-image-14" alt="سخت افزار رایانه چیست" src="http://computeruser.ir/wp-content/uploads/2014/03/pc-hardware.jpg" width="350" height="325" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-bottom: 15px;"></a><p id="caption-attachment-14" class="wp-caption-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl;">نمونه‌ای چند از سخت افزارهای رایانه</p></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">به عبارتی بسیار ساده، هر آنچه از رایانه که شما می‌توانید به آن دست بزنید و آن را لمس کنید و تصویر آن را ببینید، به آن سخت افزار می‌گوییم. موس، صفحه کلید، بلندگوها، صفحه نمایش، و تمامی اجزاء داخل کیس رایانه همگی سخت افزارهایی هستند که هر کدام برای انجام کاری ساخته شدند. مثلاً همۀ ما با کارکرد صفحه کلید آشنا هستیم. خوب، این سخت افزار برای وارد کردن داده‌ها و مقادیر به رایانه کاربرد دارد. دیگر سخت افزارها هم به همین ترتیب دارای وظایف اختصاصی برای خود هستند. احتمالاً شما هم وظایف اختصاصی دیگر سخت افزارها را می‌دانید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">خود کیس رایانه، که قطعات دیگر رایانه را در خود جای داده است یک نوع سخت افزار است. داخل آن سخت افزارهای بسیار دیگری دیده می‌شود که مهمترین آنها برد اصلی، ریزپردازنده، حافظه‌ها، کارت‌های توسعه و … هستند. اینها هم هر کدام دارای وظایف انحصاری مختص خود هستند که در مقالات دیگر&nbsp;پایگاه&nbsp;<a title="کاربر رایانه" href="http://computeruser.ir/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 187, 156); text-decoration: none; transition: all 200ms ease-in;">کاربر رایانه</a>&nbsp;می‌توانید با آنها هم آشنا&nbsp; شوید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">تولید کنندگان بسیاری در جهان در حال تولید قطعات سخت افزاری برای رایانه‌ها هستند. عموماً هر سخت افزار رایانه توسط یک شرکت تولید شده است و در نهایت کسی که شما از آن رایانه را می‌خرید آنها را سرهم می‌کند. یعنی رایانه به صورت یک کالای بسته‌بندی شده از کارخانه بیرون نمی‌آید. البته لپ‌تاپ‌ها از این قاعده مستثنی هستند و سرهم کردن آنها هم درون کارخانه انجام می‌شود. اما همان لپ‌تاپ هم معمولاً قطعات داخلی‌اش توسط شرکت‌های مختلفی تولید شده است. اطلاعات بیشتر را درون دفترچه راهنمای کالا می‌توانید جستجو کنید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">سخت افزارها دارای کیفیت‌های مختلفی هستند و با فناوری‌های گوناگونی تولید می‌شوند که معمولاً آنهایی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند که علاوه بر بهره‌وری بالا، برای کاربر نهایی مقرون به صرفه باشد؛ یعنی تا حد امکان ارزان باشد. امروزه به دلیل توسعۀ فناوری‌های روز و پیشرفته، تولید سخت افزارهای گوناگون سهل‌تر شده است. به همین نسبت هم قیمت‌های آنها کاهش چشم‌گیری داشته است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">سخت افزار رایانه دارای مشخصات و معیارهایی برای مقایسه با هم هستند. مثلاً اگر شما رایانه‌ای دارید حتماً دارای میزانی از حافظۀ اصلی و یا حافظۀ سخت (Hard) است که با واحدهایی قابل اندازه‌گیری هستند. دیگر قطعات هم برای خود دارای واحد و معیار برای ارزیابی‌اند. حتی همان موسی که هر روزه از آن استفاده می‌کنیم، دارای مشخصاتی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">سخت افزارها همانطور که توسط شرکت‌های گوناگون تولید می‌شوند، اما دارای استانداردهای خاصی برای خود هستند تا امکان ایجاد ارتباط بین آنها به سادگی مقدور باشد. مثلاً اگر شما رایانه‌ای داشته باشید که ارتباطی بین حافظۀ اصلی و حافظۀ سخت آن از طریق برد اصلی وجود نداشته باشد، مطمئناً شما نمی‌توانید از آن رایانه و سخت افزارهای آن استفاده کنید؛ هر چند که سخت افزارها دارای قدرت بسیار بالایی باشند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">اما هر از چند گاهی ممکن است سخت افزارهای جدیدی تولید شوند و وارد بازار گردند که به دلیل نو بودن هم قیمت بالایی دارند و هم هماهنگی آنها با دیگر سخت افزارها کم باشد. این سخت افزارها معمولاً قطعات جانبی هستند که باعث توسعۀ امکانات رایانۀ شما می‌شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; direction: rtl; color: rgb(115, 115, 115); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 14px;">به نظر می‌رسد با توضیحاتی که در این صفحه داده شد، تا حدودی با سخت افزار رایانه&nbsp;آشنا شدید و اگر از امروز به بعد اصطلاح سخت افزار را شنیدید، با مفهوم آن تا حدی آشنایی دارید.</p> text/html 2019-04-29T13:49:38+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam نقد و برسی موتور آپاچی ۱۸۰ http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/156 <p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" alt="نقد و بررسی موتور درون شهری آپاچی Apache 180" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px;"></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>معرفی شرکت سازنده:</strong></span></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">شرکت TVS موتور سومین تولید کننده&nbsp;موتورسیکلت در هند بوده این شرکت با فروش سالانه 2.5 میلیون دستگاه در سال&nbsp;با درآمد سالانه بیش از 1.6 میلیارد دلاردر سال های 20013-2014&nbsp;جزو ده تولید کننده برتر دنیا محصوب می گردد همچنین شرکت TVS موتور&nbsp;با صادرات به بیش از 60 کشور دنیا بزرگترین صادرکننده محصوب می گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;شرکت TVS&nbsp;موتور با مسئولیت محدود (TVS موتور)، عضو گروه TVS، بزرگترین شرکت&nbsp;با حجم معاملات با بیش از 2.8 کرور دارای بیشتر مشتریان موتور سواری است.&nbsp;آقای و نو سرینیواسان، رئیس شرکت TVS موتور است او&nbsp;باعث گردیده که TVS افتخارات بسیاری از جمله کسب جایزه &nbsp;“Padma Shri” و دریافت نشان &nbsp;“Order of Diplomatic Service Merit"&nbsp;(&nbsp;"سفارش دیپلماتیک شایستگی خدمات")&nbsp; از رئیس جمهور کره و هچنین جوایز دیگری&nbsp; که در زیر اماده شده است.</p><table align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; width: 644px;"><tbody><tr><td>JRD تاتا شرکت،</td><td dir="ltr">The JRD Tata Corporate,</td></tr><tr><td>&nbsp;جایزه کسب و کار هفته توسط ستاره آسیا ،</td><td dir="ltr">The Star of Asia award by Business Week,</td></tr><tr><td>&nbsp;جایزه دستاورد یک عمر کیفیت Jamsheji TATA و در حال ظهور شرکت غول - بار و دانشگاه هاروارد انجمن مدرسه کسب و کار جوایز دیگر با مشخصات بالا هستند عطا در او، به نمایندگی از شرکت می باشد.</td><td dir="ltr"><br>The Jamsheji TATA Lifetime Quality Achievement Award and Emerging Corporate Giant - Times &amp; Harvard Business School Association are other high-profile awards bestowed on him, on behalf of the company.</td></tr></tbody></table><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>قیمت:</strong></span></h2><ol dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 40px 0px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="padding: 0px; margin: 0px;">115.000.000 ریال در مورخه&nbsp;1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">تهران</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">118.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">مشهد</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">116.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">قم</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">119.000.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اصفهان</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">112.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">شیراز</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">124.000.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">بوشهر</span></li></ol><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; width: 608px;"><tbody><tr><td colspan="4" style="width: 329px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong>مشخصات فنی درج شده شرکت&nbsp;</strong><strong>TVS</strong><strong>&nbsp; هند</strong></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong>Apache RTR 180 ABS</strong></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20ABS.png" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; height: 280px; width: 480px;"></strong></p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قوای محرکه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تک سیلندر-چهارزمانه - هواخنک</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Single-cylinder, four-stroke,</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Engine Type</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حجم اتاق</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">177.4&nbsp;سی سی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">177.4 cc</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Displacement</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قطر سیلندر,طول کورس پیستون</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">62.5x58.8&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">62.5mm x 57.8 mm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Bore * Stroke (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">نسبت تراکم</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">9.5:1</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">9.5:1</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Compression ratio</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم استارت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">الکتریکی- هندلی</p></td><td dir="ltr" style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">PEI digital transistor type</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ignition</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">گیربکس</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">5 دنده</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">5 Speed</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Transmission</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر گشتاوری</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.5&nbsp;نیوتن متر/6500 (R/دقیقه)</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.5 Nm @ 6500 rpm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum torque</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر قدرت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">12.52&nbsp;کیلو وات / 8500 (R/دقیقه)</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">12.52 kW (17.03 bhp) @8500 rpm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum power</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر توان</td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16.5&nbsp;اسب بخار</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16.5</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum Ph(S)</td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر توان واقعی</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.2&nbsp;اسب بخار</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.2</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum Ph(S) Real</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">کلاچ</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قوته ور در روغن</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Wet multi-plate</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Clutch(F/R)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم جرقه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تخلیه الکتریکی-&nbsp; CDI</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">IDI-Dual mode digital ignition</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Starting method</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">طول</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2085 میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2085</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">L (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">عرض</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">730&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">730</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">W (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ارتفاع</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1105&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1105</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">H (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">فاصله بین دو چرخ</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1326&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1326mm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Wheelbase</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">وزن خالص</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136 کیلوگرم</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136kg</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Vehicle Quality</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم تعلیق جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تلسکوپی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Telescopic Forks, 105 mm Stroke</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Front suspension</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم تعلیق عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">زوج&nbsp;کمک فنر گازی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Monotube Inverted Gas-filled shox (MIG) with spring aid</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Rear suspension</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز دیسکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">270mm Petal Disc with ABS &amp; RLP</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Brake Front</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز دیسکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">200mm Petal Disc with ABS &amp; RLP</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Brake Rear</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">لاستیک جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">17 اینچی 90/90 تیوپلس</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">90/90 x 17" (Tubeless)</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Tyre Front</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">لاستیک عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">17 اینچی 110/80 تیوپلس</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">110/80 x 17" (Tubeless)</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Tyre Rear</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ظرفیت باک</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16&nbsp;لیتر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16&nbsp;Liter</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Fuel capacity</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">متوسط مصرف سوخت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2.3 لیتر در هر 100 کیلومتر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2.3 Liter/100Km</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Fuel consumption</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر سرعت اسمی</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">124 کیلومتر بر ساعت</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">124 km / h</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum speed</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر سرعت ثبت شده تا کنون:</td><td style="width: 189px;">136 کیلومتر در ساعت</td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136 km / h</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum speed recorded so far</td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر سرعت متوسط:</td><td style="width: 189px;">106 کیلومتر در ساعت</td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">106 km / h</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum average speed</td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">داشبورد</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سرعت سنج دیجیتال الکترونیکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Digital</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Dashboard</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">رنگ بدنه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">مشکی, نارنجی, زرد, سفید, قرمز</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Black, Orange, Yellow, White, Red</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Color</p></td></tr></tbody></table><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">نکته:</span></strong>&nbsp;هر 1 کیلووات-ساعت برابر با 1.34102 اسب بخار میباشد.</p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</h2><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>دفترچه های راهنما:</strong></span></h2><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a class="demo" href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/New-Apache-Leaflet-180-ABS.pdf" target="_blank" style="margin: 0px 0px 5px; height: 28px; line-height: 28px; padding: 0px 12px; font-size: 16px; font-weight: bold; border-width: 1px 1px 0px; border-style: solid; border-radius: 3px 3px 2px 2px; outline: none; box-sizing: content-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-decoration: none; color: rgb(126, 79, 39); text-shadow: rgb(242, 226, 148) 0px 1px; border-color: rgb(239, 180, 67) rgb(217, 162, 56) rgb(165, 120, 37); background-color: rgb(246, 186, 73); background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(255, 221, 103) 0%, rgb(246, 186, 73) 70%, rgb(244, 176, 62) 100%); box-shadow: rgb(255, 236, 166) 0px 1px inset, rgb(229, 201, 109) 0px 0px 0px 1px inset, rgb(165, 120, 37) 0px 1px, rgb(192, 138, 40) 0px 3px, rgb(165, 120, 37) 0px 4px, rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 5px 2px;">مشخصات فنی و امکانات</a></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a class="demo" href="http://www.hassas-computer.com/preview.php?post=762" style="margin: 0px 0px 5px; height: 28px; line-height: 28px; padding: 0px 12px; font-size: 16px; font-weight: bold; border-width: 1px 1px 0px; border-style: solid; border-radius: 3px 3px 2px 2px; outline: none; box-sizing: content-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-decoration: none; color: rgb(126, 79, 39); text-shadow: rgb(242, 226, 148) 0px 1px; border-color: rgb(239, 180, 67) rgb(217, 162, 56) rgb(165, 120, 37); background-color: rgb(246, 186, 73); background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(255, 221, 103) 0%, rgb(246, 186, 73) 70%, rgb(244, 176, 62) 100%); box-shadow: rgb(255, 236, 166) 0px 1px inset, rgb(229, 201, 109) 0px 0px 0px 1px inset, rgb(165, 120, 37) 0px 1px, rgb(192, 138, 40) 0px 3px, rgb(165, 120, 37) 0px 4px, rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 5px 2px;">دفترچه سرویس و نگهداری و تعمیرات موتورسیکلت آپاچی</a></p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</h2><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>آلبوم تصاویر:</strong></span></h2><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(8).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(8).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(9).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(9).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(4).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(4).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(5).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(5).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(6).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(6).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">ظاهر و استایل کلی :</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">بدون شک آپاچی&nbsp;آر تی آر&nbsp;180&nbsp;ای بی اس&nbsp;یکی از زیباترین موتور سیکلت های موجود در بازار ایران است که طراحی و رنگ بندی ظاهری آن بسیار چشم نواز است و نظر هر موتور سواری را به خود جلب می کند. رنگ بندی قرمز براق آن و یا سفید یا مشکی آن همگی به بهترین نحو ممکن جذاب هستند. با ظاهر بسیار دل فریب خود آرزوی داشتنش را برای هر موتورسواره مبتدی را ایجاد می کند.کایت های آن با طراحی و شکل های آیرودینامت کاملا با استانداردهای روز دنیا مطابقت دارد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">زین آپاچی نیز پهن و کاملا نرم است و با اندازه بسیار مناسبی که دارد هم راننده و هم سرنشین بر روی آن احساس راحتی می نمایند. همچنین یک دسته نقره ای برای سرنشین دوم در عقب موتور نصب گردیده که طراحی آن به گونه ای است که به عنوان یک ترکبند هم می توان ا آن استفاده نمود. و یا اگر بخواهید سرنشین دیگری را باز سوار موتور نمائید بتواند به راحتی بر روی موتور سوار گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">جالبتر آنکه جا پایی هایی که برای سرنشینان بر روی موتور قرار گرفته از نوع&nbsp;فنس توری حفاظ&nbsp;بوده که هم یک جای پایی راحت برای سرنشین موتور می باشد و هم در صورت زمین خوردن با موتور جلوی آسیب به بدنه موتور را خواهد گرفت.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">رینگ های آپاچی&nbsp;RTR 180 ABS&nbsp;نیز کاملا همانند برادر بزرگتر خود&nbsp;160 سی سی بوده و دارای 6 پره ستاره وار هستند که بر زیبایی موتور می افزاید این رینگ دارای کیفیت خوبی است و میتواند به خوبی برای مدت زمان&nbsp;های زیادی بدون هیچ گونه مشکلی دوام بیاورد. &nbsp;همچنین آپاچی دارای باکی&nbsp;بزرگ و زیبا می باشد باکی&nbsp;با ظرفیت 16 لیتر به همراه حدود&nbsp;2.5 لیتر بنزین ذخیره است .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" style="display: block; margin: auto 1px; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">سیستم الکترونیک و روشنایی :</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">Apache RTR 180 ABS بر خلاف رقبای هم رده خود دارای کاسه چراغ نسبتا متوسط تقریبا بزرگ میباشد . اندازه ای غیر استاندارد که نه کاسه چراغ آن بزرگ است و نه کوچک و به همین دلیل در تاریکی شب با نور پایین فاطله تقریبی تا 4 متر و با نور بالا حدودا 8 متر را روشن می کند. متاسفانه اگر با این موتور وارد تونل های تاریک در جاده ( مثلا تونل گردنده های دالکی بوشهر) شوید متوجه خواهید شد که چراغ این موتور به هیچ عنوان نمیتواند جلوی شما را روشن سازد و کاملا در تاریکی خواهید بود. چراغ جلوی آپاچی 180 آر تی آر با طرحی به ظاهر خندان به نوعی انرژی مثبتی به موتور-سوار آن و دیگران القا می کند&nbsp;. ضمن اینکه در طرفین چراغ اصلی جلو 2 عدد لامپ خلاصی زیبا همانند بیشتر موتور سیکلت ها که به عنوان لامپ خلاصی نام برده می شوند قرار داده شده که بر زیبایی آن می افزاید .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">چراغ های راهنمای این موتور دارای سطح روشنایی بزرگی هستند و به خوبی میتوانند در زمان تغیر مسیر های شما سایر رانندگان جلو و پشت سر شما را آگاه سازند. پایه های این راهنماها از نوع لاستیکی و با انعطاف بالایی هستند اما تکنولوژی لامپ های این راهنما ها از لامپ های ساده رشته ای بوده که خود یک نقطه ضعف محصوب می گردد و از لاپ های LED که دارای طول عمر بالایی هستند استفاده نگردیده است.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" style="display: block; margin: auto 1px; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">چراغ عقب نیز با طراحی نسبتا ساده&nbsp;و با کاسه چراغ پهن خود&nbsp;ولی هماهنگ با&nbsp;ظاهر موتور&nbsp;طراحی شده که در آن بر خلاف راهنما ها از&nbsp;LED در آن استفاده گردیده اما چراغ استاپ ترمز که دارای لامپ معولی است در هنگام ترمز گیری&nbsp;نور واضحی را منتشر می کنند .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>سیستم ترمز گیری :</strong></span></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">ترمز های آپاچی 180&nbsp;ای بی اس&nbsp;نسبت&nbsp;تمام رقبای خود از نظر کمی و کیفی&nbsp; ارتقا یافته اند ترمز های این موتور هم در جلو و هم در عقب از نوع دیسکی&nbsp;بوده اما تنها تفاوت اصلی و چشم گیر این ترمز ها استفاده از سیستم ABS در آن می باشد به&nbsp;طوری که&nbsp;در سرعت های بالای&nbsp;70 کیلومتر در ساعت اطمینان بیشتری به موتور-سوار خود میدهند و در سرعت های متوسط رو به بالا کنترل موتور سیکلت از دست خارج نشده و موتور سیکلت با حفظ تعادل کامل متوقف می گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20180cc%20ABS.png" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20180cc%20ABS.png" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>سیستم تعلیق و فنر بندی :</strong></span></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">کمک های آپاچی به لطف استفاده از سیستم کمک فنر های گازی نیتروژنی همانند رقبای خود بسیار نرم بوده و راندن دلپذیری را برای جاده ها و خیابان های پر چاله چوله دارند. استفاده از کمک فنر های گازی هرچند شاید خیلی در ظاهر کارا نباشد اما در رانندگی های طولانی مدت و یا در شوک های ناشی از دس اندازهای سطح خیابان ها جلوی هر گونه ضربه یکباره به ستون فقرات راننده را خواهد گرفت.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><strong style="color: rgb(0, 100, 0);">کنسول و نشانگر های دسته فرمان :</strong></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">کنسول آپاچی 180 یک بخش کامل و زیبا است که کلیه اطلاعات مورد نیاز&nbsp;راننده را در قالب سیستم تلفیی آنالوگ و دیجیتال خود به وی ارایه می دهد . کنسول این موتور کامل بوده&nbsp; و به دوبخش &nbsp;آنالوگ آپاچی&nbsp; که در سمت راست قرار داده شده و برخی از نشانگر ها که&nbsp;شامل چراغ چک بنزین و چراغ چک سیستم برق چراغ چک&nbsp;باطری می باشد. در قسمت مرکز و سمت راست که شاهد دور موتور عقربه ای اما برقی و صحفه کیلومتر تمام دیجیتالی از نوع LED است که شامل نمایش ساعت، سرعت، مصافت، میزان بنزین می باشد اما یک امکان جدید هم در این نمایشگر قرار داده شده&nbsp;و آن هم &nbsp;نمایش حداکثر سرعت دست یافته می باشد که برای تست تاپ اسپید نهایی آن در جاده های می باشد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">سایر دکمه ها و اقلام جا داده شده در دسته فرمان شامل&nbsp;استارت، تنظیم روشنایی&nbsp;نور پایین و بالا، چراغ سلام، &nbsp;بوق و دکمه فلاشر ها است .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">قدرت و شتاب:</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">موتور آپاچی 180 دارای یک انجین با حجم اتاق احتراق واقعی 177.4 سی سی با توان 12.52 کیلوات و گشتاور 15.5 نیوتن متر به همراه گیربکس 5 دنده با سیستم خنک شونده هوا-خنک و یک کاربراتور ساده پیستونی و سیستم استارت الکتریکی - هندلی با میزان مصرف متوسط سوخت 3.2 لیتر در هر 100Km&nbsp;می باشد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20filter%20oli.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20filter%20oli.jpg" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10)_Engine.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10)_Engine.jpg" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 500px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>قدرت:</strong></span></h3><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">قدرت اسمی این موتور 17 اسب بخار است اما در عمل به دلیل وزن بالای موتور و فشار واره باد به موتور و راننده قدرت واقعی آن 15.2 اسب بخار می باشد اما با توجه به حجم موتور قددرت 15 اسب برای یک موتور 177 سی سی کاملا ایده آل است و در جاده ها با شیب 10% با قدرت و سرعت کاملا خوبی بدون کاش دنده به حرکت خود ادامه می دهد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>شتاب:</strong></span></h3><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">شتاب اولیه این موتور با گشتاور 15.5 نیوتن متر از صفر تا 80 کیلومتر در 16.3 ثانیه صورت میپزیرد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مصرف سوخت:</strong></span></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">مصرف متوسط سوخت این&nbsp;موتور با سرعت 80 کیلومتر در ساعت 3.2 لیتر در هر 100Km&nbsp;می باشد. که با افزایش سرعت تا 100km&nbsp;تا 4.6 لیتر نیز می رسد و با یک باک 16 لیتری شما میتوانید 350 کیلومتر را طی کنید.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;"><font face="Tahoma">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</font></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" target="_blank"></a></p> text/html 2019-04-29T13:45:31+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam نقد و بررسی موتور سیکلت هوندا CRF250L مدل ۲۰۱۲ http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/155 <h1 class="post-title entry-title" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 1.375em; line-height: 1.5em; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); word-wrap: break-word;">نقد و بررسی موتور سیکلت هوندا CRF250L مدل ۲۰۱۲</h1><div><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">اگر دنبال یک موتور سیکلت برای تجربه کردن موتور سواری سبک، ساده و راحت هستید و البته قرار نیست مسیر های طولانی را طی کنید، هوندا&nbsp;CRF250L یکی از بهترین و بصرفه‌ترین موتور سیکلت های مقابل شما برای خرید خواهد بود. این موتور سیکلت حتی برای گشت و گذارهای آخرین هفته در حومه شهر نیز مناسب است.</p><h2 style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 1.625em; line-height: 1.3em; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); word-wrap: break-word; letter-spacing: -0.5px; text-align: justify;">تجربه سواری:</h2><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">ارگونومی خوب، سیستم تعلیق و شاسی مناسب به این معنی است که شما در زمان نشستن و هدایت موتور سیکلت بهترین حالت ممکن را در هر شرایط و روی جاده های مختلفی خواهید داشت! هوندا&nbsp;CRF250L به خوبی تعادل شما و خودش را حتی در بدترین جاده‌ها حفظ خواهد کرد. لاستیک های مناسب، در کنار سیستم ترمز و البته عملکرد خوب موتور در ارائه تجربه خوب سوارکاری بی‌تاثیر نیستند!</p><div id="gallery-3" class="gallery galleryid-2051 gallery-columns-2 gallery-size-full" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; clear: both; overflow: hidden; width: 330px; color: rgb(102, 102, 102);"><dl class="gallery-item" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; float: right; text-align: center; width: 165px;"><dt class="gallery-icon landscape" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.emotors.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-crf250l-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1/%db%b0%db%b5-crf250l/" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease;"><img width="800" height="500" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/05-crf250l.jpg" data-lazy-="" class="attachment-full size-full tc-smart-load-skip lazyloaded tc-smart-loaded" alt="" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/05-crf250l.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/05-crf250l-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/05-crf250l-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(207, 207, 207); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; transition: opacity 0.2s ease; display: block; width: 165px;"></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; float: right; text-align: center; width: 165px;"><dt class="gallery-icon landscape" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.emotors.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-crf250l-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1/%db%b0%db%b6-crf250l/" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease;"><img width="800" height="500" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/06-crf250l.jpg" data-lazy-="" class="attachment-full size-full tc-smart-load-skip lazyloaded tc-smart-loaded" alt="" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/06-crf250l.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/06-crf250l-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/06-crf250l-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(207, 207, 207); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; transition: opacity 0.2s ease; display: block; width: 165px;"></a></dt></dl><br style="clear: both;"><dl class="gallery-item" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; float: right; text-align: center; width: 165px;"><dt class="gallery-icon landscape" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.emotors.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-crf250l-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1/%db%b0%db%b3-crf250l/" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease;"><img width="800" height="500" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/03-crf250l.jpg" data-lazy-="" class="attachment-full size-full tc-smart-load-skip tc-smart-loaded lazyloaded" alt="" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/03-crf250l.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/03-crf250l-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/03-crf250l-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(207, 207, 207); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; transition: opacity 0.2s ease; display: block; width: 165px;"></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; float: right; text-align: center; width: 165px;"><dt class="gallery-icon landscape" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.emotors.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-crf250l-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1/%db%b0%db%b4-crf250l/" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease;"><img width="800" height="500" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/04-crf250l.jpg" data-lazy-="" class="attachment-full size-full tc-smart-load-skip tc-smart-loaded lazyloaded" alt="" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/04-crf250l.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/04-crf250l-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/04-crf250l-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(207, 207, 207); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; transition: opacity 0.2s ease; display: block; width: 165px;"></a></dt></dl><br style="clear: both;"></div><h2 style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 1.625em; line-height: 1.3em; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); word-wrap: break-word; letter-spacing: -0.5px; text-align: justify;">موتور:</h2><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">هوندا&nbsp;CRF250L از موتور، موتور سیکلت CBR250R طراحی و تولید شده است. این موتور از قدرت کمتری نسبت به رقباء برخوردار است. البته عملکرد نرم باعث افزایش کاربر پسندی این مور سیکلت در شرایط و جاده‌های مختلف شده است. عملکرد این موتور سیکلت بسیار ایده‌آل است.</p><h2 style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 1.625em; line-height: 1.3em; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); word-wrap: break-word; letter-spacing: -0.5px; text-align: justify;">کیفیت:</h2><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">وقتی در خصوص هوندا&nbsp;CRF250L صحبت می‌کنیم، یعنی یک موتور سیکلت با قابلیت استفاده و ماندگاری دراز مدت در مقابل ما است. کیفیت بالا و عملکرد مطلوب در بخش بخش این موتور سیکلت خودنمایی می‌کند، حداقل این ویژگی ها را در نسخه‌های قبلی این موتور سیکلت به خوبی دیده‌ایم.</p><p class="" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3170 tc-smart-load-skip tc-smart-loaded lazyloading" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/07-crf250l.jpg" data-lazy-="" alt="" width="800" height="500" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/07-crf250l.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/07-crf250l-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/07-crf250l-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></p><h2 style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 1.625em; line-height: 1.3em; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); word-wrap: break-word; letter-spacing: -0.5px; text-align: justify;">ارزش گذاری:</h2><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">هوندا&nbsp;CRF250L بسیار ارزان قیمت‌تر از کاوازاکی KLX250 است. اما واقعا عملکرد کاوازاکی KLX250 نسبت به هوندا&nbsp;CRF250L در جاده‌های خارج شهر و بد شرایط بهتر و مناسب‌تر است! به هر حال اگر دنبال یک موتور سیکلت بصرفه با عملکرد مطلوب در شهر هستید، هوندا&nbsp;CRF250L بهترین گزینه پیش‌ روی شما خواهد بود! البته به فکر عملکرد خوب در خارج شهر نباشید…</p><div id="gallery-4" class="gallery galleryid-2051 gallery-columns-2 gallery-size-full" style="margin: auto; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; clear: both; overflow: hidden; width: 330px; color: rgb(102, 102, 102);"><dl class="gallery-item" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; float: right; text-align: center; width: 165px;"><dt class="gallery-icon landscape" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.emotors.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-crf250l-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1/%db%b0%db%b9-crf250l/" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease;"><img width="800" height="500" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/09-crf250l.jpg" data-lazy-="" class="attachment-full size-full tc-smart-load-skip tc-smart-loaded lazyloaded" alt="" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/09-crf250l.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/09-crf250l-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/09-crf250l-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(207, 207, 207); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; transition: opacity 0.2s ease; display: block; width: 165px;"></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; float: right; text-align: center; width: 165px;"><dt class="gallery-icon landscape" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.emotors.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-crf250l-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1/%db%b0%db%b8-crf250l/" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease;"><img width="800" height="500" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/08-crf250l.jpg" data-lazy-="" class="attachment-full size-full tc-smart-load-skip tc-smart-loaded lazyloaded" alt="" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/08-crf250l.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/08-crf250l-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/08-crf250l-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(207, 207, 207); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; transition: opacity 0.2s ease; display: block; width: 165px;"></a></dt></dl><br style="clear: both;"><dl class="gallery-item" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; float: right; text-align: center; width: 165px;"><dt class="gallery-icon landscape" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.emotors.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-crf250l-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1/%db%b1%db%b0-crf250l/" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease;"><img width="800" height="500" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/10-crf250l.jpg" data-lazy-="" class="attachment-full size-full tc-smart-load-skip tc-smart-loaded lazyloaded" alt="" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/10-crf250l.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/10-crf250l-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/10-crf250l-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(207, 207, 207); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; transition: opacity 0.2s ease; display: block; width: 165px;"></a></dt></dl><dl class="gallery-item" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px transparent; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; float: right; text-align: center; width: 165px;"><dt class="gallery-icon landscape" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://www.emotors.ir/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%84%d8%aa-%d9%87%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7-cb1100-%d9%85%d8%af%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b3/%db%b1%db%b0cb1100/" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 141, 189); text-decoration: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease;"><img width="800" height="500" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/04/10cb1100.jpg" data-lazy-="" class="attachment-full size-full tc-smart-load-skip tc-smart-loaded lazyloaded" alt="هوندا CB1100 مدل 2013" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/04/10cb1100.jpg 800w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/04/10cb1100-300x188.jpg 300w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/04/10cb1100-768x480.jpg 768w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 2px solid rgb(207, 207, 207); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; transition: opacity 0.2s ease; display: block; width: 165px;"></a></dt></dl><br style="clear: both;"></div><h2 style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 1.625em; line-height: 1.3em; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); word-wrap: break-word; letter-spacing: -0.5px; text-align: justify;">تجهیزات:</h2><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: justify;">سرعت مناسب، وجود داشبور با ظرفیت، حجم مناسب باک سوخت، تعلیق و شاسی نرم و البته کارآمد از مهم‌ترین ویژگی های هوندا&nbsp;CRF250L هستند! بیشتر از نمی‌توانید از این موتور سیکلت انتظار داشته باشید، اما توجه کنید که این موتور سیکلت در ارائه عملکرد های مختص خودش قطعا یکی از بهترین های بازار محسوب می‌شود.</p><p class="" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3165 tc-smart-load-skip tc-smart-loaded lazyloaded" src="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/02-crf250l.jpg" data-lazy-="" alt="" width="533" height="800" data-lazy-data-srcset="http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/02-crf250l.jpg 533w, http://www.emotors.ir/wp-content/uploads/2018/05/02-crf250l-200x300.jpg 200w" data-lazy-data-sizes="(max-width: 533px) 100vw, 533px" data-was-processed="true" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></p><p class="" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: inherit; font-family: Poppins, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><br></p><p class="" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#666666" face="Poppins, sans-serif"><span style="font-size: 15px;">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</span></font></p></div> text/html 2019-04-29T13:42:19+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam کنکور ۹۸ چگونه خواهد بود؟ http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/154 <h3 id="Home_NewsView_33_lblLead" class="lead" style="animation: unset; transition: unset; color: unset; font-family: unset; font-kerning: unset; font-stretch: unset; font-variant-numeric: unset; font-weight: unset; font-feature-settings: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; text-orientation: unset; -webkit-text-orientation: unset; writing-mode: unset; -webkit-writing-mode: unset; text-rendering: unset; zoom: unset; align-content: unset; align-items: unset; alignment-baseline: unset; align-self: unset; backface-visibility: unset; background-attachment: unset; background-blend-mode: unset; background-clip: unset; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; baseline-shift: unset; border-bottom: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; border-image: unset; border-left: unset; border-right: 5px solid var(--primary-base-border); border-top: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; column-fill: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; isolation: unset; justify-content: unset; left: unset; lighting-color: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-height: unset; max-width: unset; min-height: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; motion: unset; offset-rotate: unset; opacity: unset; order: 8; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; padding: var(--gutter) var(--gutter) var(--gutter) 0px; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; resize: unset; right: unset; r: unset; rx: unset; ry: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; table-layout: unset; tab-size: unset; text-align: justify; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; x: unset; y: unset; -webkit-appearance: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-background-clip: unset; -webkit-background-origin: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-flex-group: unset; -webkit-box-lines: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; columns: unset; column-gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke-color: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; user-select: unset; width: 310px; will-change: unset; word-break: unset; word-wrap: unset; z-index: unset; -webkit-border-end: unset; -webkit-border-start: unset; -webkit-border-before: unset; -webkit-border-after: unset; -webkit-margin-end: unset; -webkit-margin-start: unset; -webkit-margin-before: unset; -webkit-margin-after: unset; -webkit-padding-end: unset; -webkit-padding-start: unset; -webkit-padding-before: unset; -webkit-padding-after: unset; -webkit-logical-width: unset; -webkit-logical-height: unset; -webkit-min-logical-width: unset; -webkit-min-logical-height: unset; -webkit-max-logical-width: unset; -webkit-max-logical-height: unset; page: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset;"><font size="5">کنکور ۹۸ چگونه خواهد بود؟</font></h3><h3 id="Home_NewsView_33_lblLead" class="lead" style="animation: unset; transition: unset; color: unset; font-family: unset; font-kerning: unset; font-size: unset; font-stretch: unset; font-variant-numeric: unset; font-weight: unset; font-feature-settings: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; text-orientation: unset; -webkit-text-orientation: unset; writing-mode: unset; -webkit-writing-mode: unset; text-rendering: unset; zoom: unset; align-content: unset; align-items: unset; alignment-baseline: unset; align-self: unset; backface-visibility: unset; background-attachment: unset; background-blend-mode: unset; background-clip: unset; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; baseline-shift: unset; border-bottom: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; border-image: unset; border-left: unset; border-right: 5px solid var(--primary-base-border); border-top: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; column-fill: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; isolation: unset; justify-content: unset; left: unset; lighting-color: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-height: unset; max-width: unset; min-height: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; motion: unset; offset-rotate: unset; opacity: unset; order: 8; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; padding: var(--gutter) var(--gutter) var(--gutter) 0px; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; resize: unset; right: unset; r: unset; rx: unset; ry: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; table-layout: unset; tab-size: unset; text-align: justify; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; x: unset; y: unset; -webkit-appearance: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-background-clip: unset; -webkit-background-origin: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-flex-group: unset; -webkit-box-lines: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; columns: unset; column-gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke-color: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; user-select: unset; width: 310px; will-change: unset; word-break: unset; word-wrap: unset; z-index: unset; -webkit-border-end: unset; -webkit-border-start: unset; -webkit-border-before: unset; -webkit-border-after: unset; -webkit-margin-end: unset; -webkit-margin-start: unset; -webkit-margin-before: unset; -webkit-margin-after: unset; -webkit-padding-end: unset; -webkit-padding-start: unset; -webkit-padding-before: unset; -webkit-padding-after: unset; -webkit-logical-width: unset; -webkit-logical-height: unset; -webkit-min-logical-width: unset; -webkit-min-logical-height: unset; -webkit-max-logical-width: unset; -webkit-max-logical-height: unset; page: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset;">کنکور سراسری سال ۹۸ دستخوش تغییراتی شده که داوطلبان این آزمون باید به این تغییرات توجه کنند.</h3><div id="Home_NewsView_33_lblText" class="text NEWS-VIEW-TEXT" style="animation: unset; transition: unset; color: rgb(65, 65, 67); font-family: bbcnassim; font-kerning: unset; font-size: 1.1em; font-stretch: unset; font-variant-numeric: unset; font-feature-settings: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; text-orientation: unset; -webkit-text-orientation: unset; writing-mode: unset; -webkit-writing-mode: unset; text-rendering: unset; zoom: unset; align-content: unset; align-items: unset; alignment-baseline: unset; align-self: unset; backface-visibility: unset; background-attachment: unset; background-blend-mode: unset; background-clip: unset; background-image: unset; background-origin: unset; background-position: unset; background-repeat: unset; background-size: unset; baseline-shift: unset; border: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; column-fill: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; isolation: unset; justify-content: unset; left: unset; lighting-color: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-height: unset; max-width: unset; min-height: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; motion: unset; offset-rotate: unset; opacity: unset; order: 9; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; padding: unset; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; resize: unset; right: unset; r: unset; rx: unset; ry: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; table-layout: unset; tab-size: unset; text-align: justify; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; x: unset; y: unset; -webkit-appearance: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-background-clip: unset; -webkit-background-origin: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-flex-group: unset; -webkit-box-lines: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; columns: unset; column-gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke-color: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; user-select: unset; width: 330px; will-change: unset; word-break: unset; word-wrap: unset; z-index: unset; -webkit-border-end: unset; -webkit-border-start: unset; -webkit-border-before: unset; -webkit-border-after: unset; -webkit-margin-end: unset; -webkit-margin-start: unset; -webkit-margin-before: unset; -webkit-margin-after: unset; -webkit-padding-end: unset; -webkit-padding-start: unset; -webkit-padding-before: unset; -webkit-padding-after: unset; -webkit-logical-width: unset; -webkit-logical-height: unset; -webkit-min-logical-width: unset; -webkit-min-logical-height: unset; -webkit-max-logical-width: unset; -webkit-max-logical-height: unset; page: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset;"><p dir="RTL" style="animation: unset; transition: unset; color: unset; font-kerning: unset; font-stretch: unset; font-style: unset; font-variant: unset; font-weight: unset; font-feature-settings: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; text-orientation: unset; -webkit-text-orientation: unset; writing-mode: unset; -webkit-writing-mode: unset; text-rendering: unset; zoom: unset; align-content: unset; align-items: unset; alignment-baseline: unset; align-self: unset; backface-visibility: unset; background: unset; background-blend-mode: unset; baseline-shift: unset; border: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; column-fill: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; isolation: unset; justify-content: unset; left: unset; letter-spacing: unset; lighting-color: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-height: unset; max-width: unset; min-height: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; motion: unset; offset-rotate: unset; opacity: unset; order: unset; orphans: unset; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; padding: unset; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; resize: unset; right: unset; r: unset; rx: unset; ry: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; table-layout: unset; tab-size: unset; text-align: unset; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration: unset; text-indent: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; text-transform: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; x: unset; y: unset; -webkit-appearance: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-background-clip: unset; -webkit-background-origin: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-flex-group: unset; -webkit-box-lines: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; columns: unset; column-gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; user-select: unset; white-space: unset; widows: unset; width: unset; will-change: unset; word-break: unset; word-spacing: unset; word-wrap: unset; z-index: unset; -webkit-border-end: unset; -webkit-border-start: unset; -webkit-border-before: unset; -webkit-border-after: unset; -webkit-margin-end: unset; -webkit-margin-start: unset; -webkit-margin-before: unset; -webkit-margin-after: unset; -webkit-padding-end: unset; -webkit-padding-start: unset; -webkit-padding-before: unset; -webkit-padding-after: unset; -webkit-logical-width: unset; -webkit-logical-height: unset; -webkit-min-logical-width: unset; -webkit-min-logical-height: unset; -webkit-max-logical-width: unset; -webkit-max-logical-height: unset; page: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset; font-family: inherit !important; font-size: inherit !important;">به گزارش خبرنگار آموزشی پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، کنکور ۹۸ دستخوش تغییراتی شده که داوطلبان این آزمون باید در جریان آن قرار گیرند. نکته اول، طرح سؤال در کنکور است؛ چراکه نظام آموزشی تغییر کرده و داوطلبان نظام آموزشی جدید در کنکور ۹۸ حضور دارند.</p><p dir="RTL" style="animation: unset; transition: unset; color: unset; font-kerning: unset; font-stretch: unset; font-style: unset; font-variant: unset; font-weight: unset; font-feature-settings: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; text-orientation: unset; -webkit-text-orientation: unset; writing-mode: unset; -webkit-writing-mode: unset; text-rendering: unset; zoom: unset; align-content: unset; align-items: unset; alignment-baseline: unset; align-self: unset; backface-visibility: unset; background: unset; background-blend-mode: unset; baseline-shift: unset; border: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; column-fill: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; isolation: unset; justify-content: unset; left: unset; letter-spacing: unset; lighting-color: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-height: unset; max-width: unset; min-height: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; motion: unset; offset-rotate: unset; opacity: unset; order: unset; orphans: unset; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; padding: unset; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; resize: unset; right: unset; r: unset; rx: unset; ry: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; table-layout: unset; tab-size: unset; text-align: unset; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration: unset; text-indent: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; text-transform: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; x: unset; y: unset; -webkit-appearance: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-background-clip: unset; -webkit-background-origin: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-flex-group: unset; -webkit-box-lines: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; columns: unset; column-gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; user-select: unset; white-space: unset; widows: unset; width: unset; will-change: unset; word-break: unset; word-spacing: unset; word-wrap: unset; z-index: unset; -webkit-border-end: unset; -webkit-border-start: unset; -webkit-border-before: unset; -webkit-border-after: unset; -webkit-margin-end: unset; -webkit-margin-start: unset; -webkit-margin-before: unset; -webkit-margin-after: unset; -webkit-padding-end: unset; -webkit-padding-start: unset; -webkit-padding-before: unset; -webkit-padding-after: unset; -webkit-logical-width: unset; -webkit-logical-height: unset; -webkit-min-logical-width: unset; -webkit-min-logical-height: unset; -webkit-max-logical-width: unset; -webkit-max-logical-height: unset; page: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset; font-family: inherit !important; font-size: inherit !important;">به همین دلیل قرار است در کنکور ۹۸ دو سری سؤال طراحی شود. یک سری سؤال از کتاب‌ها و دروس نظام قدیم پیش دانشگاهی خواهد بود و یک سری سؤال هم از کتاب‌ها و دروس نظام جدید (۳، ۳، ۶) طراحی خواهد شد که هر دو گروه داوطلبان در آزمون به سؤالات پاسخ دهند.</p><p dir="RTL" style="animation: unset; transition: unset; color: unset; font-kerning: unset; font-stretch: unset; font-style: unset; font-variant: unset; font-weight: unset; font-feature-settings: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; text-orientation: unset; -webkit-text-orientation: unset; writing-mode: unset; -webkit-writing-mode: unset; text-rendering: unset; zoom: unset; align-content: unset; align-items: unset; alignment-baseline: unset; align-self: unset; backface-visibility: unset; background: unset; background-blend-mode: unset; baseline-shift: unset; border: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; column-fill: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; isolation: unset; justify-content: unset; left: unset; letter-spacing: unset; lighting-color: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-height: unset; max-width: unset; min-height: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; motion: unset; offset-rotate: unset; opacity: unset; order: unset; orphans: unset; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; padding: unset; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; resize: unset; right: unset; r: unset; rx: unset; ry: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; table-layout: unset; tab-size: unset; text-align: unset; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration: unset; text-indent: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; text-transform: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; x: unset; y: unset; -webkit-appearance: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-background-clip: unset; -webkit-background-origin: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-flex-group: unset; -webkit-box-lines: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; columns: unset; column-gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; user-select: unset; white-space: unset; widows: unset; width: unset; will-change: unset; word-break: unset; word-spacing: unset; word-wrap: unset; z-index: unset; -webkit-border-end: unset; -webkit-border-start: unset; -webkit-border-before: unset; -webkit-border-after: unset; -webkit-margin-end: unset; -webkit-margin-start: unset; -webkit-margin-before: unset; -webkit-margin-after: unset; -webkit-padding-end: unset; -webkit-padding-start: unset; -webkit-padding-before: unset; -webkit-padding-after: unset; -webkit-logical-width: unset; -webkit-logical-height: unset; -webkit-min-logical-width: unset; -webkit-min-logical-height: unset; -webkit-max-logical-width: unset; -webkit-max-logical-height: unset; page: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset; font-family: inherit !important; font-size: inherit !important;">به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، این موضوع برای سال ۹۹ ادامه نمی‌یابد و در سال ۹۹ &nbsp;سؤالات بر اساس نظام جدید (۳، ۳، ۶) طراحی خواهد شد.</p><p dir="RTL" style="animation: unset; transition: unset; color: unset; font-kerning: unset; font-stretch: unset; font-style: unset; font-variant: unset; font-weight: unset; font-feature-settings: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; text-orientation: unset; -webkit-text-orientation: unset; writing-mode: unset; -webkit-writing-mode: unset; text-rendering: unset; zoom: unset; align-content: unset; align-items: unset; alignment-baseline: unset; align-self: unset; backface-visibility: unset; background: unset; background-blend-mode: unset; baseline-shift: unset; border: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; column-fill: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; isolation: unset; justify-content: unset; left: unset; letter-spacing: unset; lighting-color: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-height: unset; max-width: unset; min-height: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; motion: unset; offset-rotate: unset; opacity: unset; order: unset; orphans: unset; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; padding: unset; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; resize: unset; right: unset; r: unset; rx: unset; ry: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; table-layout: unset; tab-size: unset; text-align: unset; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration: unset; text-indent: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; text-transform: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; x: unset; y: unset; -webkit-appearance: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-background-clip: unset; -webkit-background-origin: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-flex-group: unset; -webkit-box-lines: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; columns: unset; column-gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; user-select: unset; white-space: unset; widows: unset; width: unset; will-change: unset; word-break: unset; word-spacing: unset; word-wrap: unset; z-index: unset; -webkit-border-end: unset; -webkit-border-start: unset; -webkit-border-before: unset; -webkit-border-after: unset; -webkit-margin-end: unset; -webkit-margin-start: unset; -webkit-margin-before: unset; -webkit-margin-after: unset; -webkit-padding-end: unset; -webkit-padding-start: unset; -webkit-padding-before: unset; -webkit-padding-after: unset; -webkit-logical-width: unset; -webkit-logical-height: unset; -webkit-min-logical-width: unset; -webkit-min-logical-height: unset; -webkit-max-logical-width: unset; -webkit-max-logical-height: unset; page: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset; font-family: inherit !important; font-size: inherit !important;"><br></p><p dir="RTL" style="animation: unset; transition: unset; color: unset; font-kerning: unset; font-stretch: unset; font-style: unset; font-variant: unset; font-weight: unset; font-feature-settings: unset; -webkit-font-smoothing: unset; -webkit-locale: unset; text-orientation: unset; -webkit-text-orientation: unset; writing-mode: unset; -webkit-writing-mode: unset; text-rendering: unset; zoom: unset; align-content: unset; align-items: unset; alignment-baseline: unset; align-self: unset; backface-visibility: unset; background: unset; background-blend-mode: unset; baseline-shift: unset; border: unset; border-radius: unset; border-collapse: unset; bottom: unset; box-shadow: unset; box-sizing: unset; break-after: unset; break-before: unset; break-inside: unset; buffered-rendering: unset; caption-side: unset; clear: unset; clip: unset; clip-path: unset; clip-rule: unset; color-interpolation: unset; color-interpolation-filters: unset; color-rendering: unset; column-fill: unset; contain: unset; content: unset; counter-increment: unset; counter-reset: unset; cursor: unset; cx: unset; cy: unset; d: unset; dominant-baseline: unset; empty-cells: unset; fill: unset; fill-opacity: unset; fill-rule: unset; filter: unset; flex: unset; flex-flow: unset; float: unset; flood-color: unset; flood-opacity: unset; height: unset; hyphens: unset; image-rendering: unset; isolation: unset; justify-content: unset; left: unset; letter-spacing: unset; lighting-color: unset; line-height: unset; list-style: unset; margin: unset; marker: unset; mask: unset; mask-type: unset; max-height: unset; max-width: unset; min-height: unset; min-width: unset; mix-blend-mode: unset; object-fit: unset; object-position: unset; motion: unset; offset-rotate: unset; opacity: unset; order: unset; orphans: unset; outline: unset; outline-offset: unset; overflow-anchor: unset; overflow-wrap: unset; overflow: unset; padding: unset; paint-order: unset; perspective: unset; perspective-origin: unset; pointer-events: unset; position: unset; quotes: unset; resize: unset; right: unset; r: unset; rx: unset; ry: unset; shape-image-threshold: unset; shape-margin: unset; shape-outside: unset; shape-rendering: unset; size: unset; speak: unset; stop-color: unset; stop-opacity: unset; stroke: unset; stroke-dasharray: unset; stroke-dashoffset: unset; stroke-linecap: unset; stroke-linejoin: unset; stroke-miterlimit: unset; stroke-opacity: unset; stroke-width: unset; table-layout: unset; tab-size: unset; text-align: unset; text-align-last: unset; text-anchor: unset; text-combine-upright: unset; text-decoration: unset; text-indent: unset; text-overflow: unset; text-shadow: unset; text-size-adjust: unset; text-transform: unset; top: unset; touch-action: unset; transform: unset; transform-origin: unset; transform-style: unset; vector-effect: unset; vertical-align: unset; visibility: unset; x: unset; y: unset; -webkit-appearance: unset; -webkit-app-region: unset; -webkit-background-clip: unset; -webkit-background-origin: unset; border-spacing: unset; -webkit-border-image: unset; -webkit-box-align: unset; -webkit-box-decoration-break: unset; -webkit-box-direction: unset; -webkit-box-flex: unset; -webkit-box-flex-group: unset; -webkit-box-lines: unset; -webkit-box-ordinal-group: unset; -webkit-box-orient: unset; -webkit-box-pack: unset; -webkit-box-reflect: unset; columns: unset; column-gap: unset; column-rule: unset; column-span: unset; -webkit-highlight: unset; -webkit-hyphenate-character: unset; -webkit-line-break: unset; -webkit-line-clamp: unset; -webkit-margin-collapse: unset; -webkit-margin-bottom-collapse: unset; -webkit-margin-top-collapse: unset; -webkit-mask-box-image: unset; -webkit-mask: unset; -webkit-mask-composite: unset; -webkit-perspective-origin-x: unset; -webkit-perspective-origin-y: unset; -webkit-print-color-adjust: unset; -webkit-rtl-ordering: unset; -webkit-ruby-position: unset; -webkit-tap-highlight-color: unset; -webkit-text-combine: unset; -webkit-text-emphasis: unset; -webkit-text-emphasis-position: unset; -webkit-text-fill-color: unset; -webkit-text-security: unset; -webkit-text-stroke: unset; -webkit-transform-origin-x: unset; -webkit-transform-origin-y: unset; -webkit-transform-origin-z: unset; -webkit-user-drag: unset; -webkit-user-modify: unset; user-select: unset; white-space: unset; widows: unset; width: unset; will-change: unset; word-break: unset; word-spacing: unset; word-wrap: unset; z-index: unset; -webkit-border-end: unset; -webkit-border-start: unset; -webkit-border-before: unset; -webkit-border-after: unset; -webkit-margin-end: unset; -webkit-margin-start: unset; -webkit-margin-before: unset; -webkit-margin-after: unset; -webkit-padding-end: unset; -webkit-padding-start: unset; -webkit-padding-before: unset; -webkit-padding-after: unset; -webkit-logical-width: unset; -webkit-logical-height: unset; -webkit-min-logical-width: unset; -webkit-min-logical-height: unset; -webkit-max-logical-width: unset; -webkit-max-logical-height: unset; page: unset; -webkit-text-decorations-in-effect: unset; font-family: inherit !important; font-size: inherit !important;">مشکل در کدنویسی......</p></div> text/html 2019-02-22T04:52:07+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam نقد موتور آپاچی http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/149 <div><br></div><div><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" alt="نقد و بررسی موتور درون شهری آپاچی Apache 180" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px;"></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>معرفی شرکت سازنده:</strong></span></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">شرکت TVS موتور سومین تولید کننده&nbsp;موتورسیکلت در هند بوده این شرکت با فروش سالانه 2.5 میلیون دستگاه در سال&nbsp;با درآمد سالانه بیش از 1.6 میلیارد دلاردر سال های 20013-2014&nbsp;جزو ده تولید کننده برتر دنیا محصوب می گردد همچنین شرکت TVS موتور&nbsp;با صادرات به بیش از 60 کشور دنیا بزرگترین صادرکننده محصوب می گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;شرکت TVS&nbsp;موتور با مسئولیت محدود (TVS موتور)، عضو گروه TVS، بزرگترین شرکت&nbsp;با حجم معاملات با بیش از 2.8 کرور دارای بیشتر مشتریان موتور سواری است.&nbsp;آقای و نو سرینیواسان، رئیس شرکت TVS موتور است او&nbsp;باعث گردیده که TVS افتخارات بسیاری از جمله کسب جایزه &nbsp;“Padma Shri” و دریافت نشان &nbsp;“Order of Diplomatic Service Merit"&nbsp;(&nbsp;"سفارش دیپلماتیک شایستگی خدمات")&nbsp; از رئیس جمهور کره و هچنین جوایز دیگری&nbsp; که در زیر اماده شده است.</p><table align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; width: 644px;"><tbody><tr><td>JRD تاتا شرکت،</td><td dir="ltr">The JRD Tata Corporate,</td></tr><tr><td>&nbsp;جایزه کسب و کار هفته توسط ستاره آسیا ،</td><td dir="ltr">The Star of Asia award by Business Week,</td></tr><tr><td>&nbsp;جایزه دستاورد یک عمر کیفیت Jamsheji TATA و در حال ظهور شرکت غول - بار و دانشگاه هاروارد انجمن مدرسه کسب و کار جوایز دیگر با مشخصات بالا هستند عطا در او، به نمایندگی از شرکت می باشد.</td><td dir="ltr"><br>The Jamsheji TATA Lifetime Quality Achievement Award and Emerging Corporate Giant - Times &amp; Harvard Business School Association are other high-profile awards bestowed on him, on behalf of the company.</td></tr></tbody></table><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>قیمت:</strong></span></h2><ol dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 40px 0px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="padding: 0px; margin: 0px;">115.000.000 ریال در مورخه&nbsp;1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">تهران</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">118.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">مشهد</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">116.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">قم</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">119.000.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اصفهان</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">112.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">شیراز</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">124.000.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">بوشهر</span></li></ol><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; width: 608px;"><tbody><tr><td colspan="4" style="width: 329px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong>مشخصات فنی درج شده شرکت&nbsp;</strong><strong>TVS</strong><strong>&nbsp; هند</strong></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong>Apache RTR 180 ABS</strong></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20ABS.png" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; height: 280px; width: 480px;"></strong></p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قوای محرکه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تک سیلندر-چهارزمانه - هواخنک</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Single-cylinder, four-stroke,</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Engine Type</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حجم اتاق</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">177.4&nbsp;سی سی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">177.4 cc</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Displacement</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قطر سیلندر,طول کورس پیستون</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">62.5x58.8&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">62.5mm x 57.8 mm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Bore * Stroke (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">نسبت تراکم</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">9.5:1</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">9.5:1</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Compression ratio</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم استارت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">الکتریکی- هندلی</p></td><td dir="ltr" style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">PEI digital transistor type</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ignition</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">گیربکس</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">5 دنده</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">5 Speed</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Transmission</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر گشتاوری</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.5&nbsp;نیوتن متر/6500 (R/دقیقه)</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.5 Nm @ 6500 rpm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum torque</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر قدرت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">12.52&nbsp;کیلو وات / 8500 (R/دقیقه)</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">12.52 kW (17.03 bhp) @8500 rpm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum power</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر توان</td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16.5&nbsp;اسب بخار</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16.5</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum Ph(S)</td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر توان واقعی</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.2&nbsp;اسب بخار</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.2</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum Ph(S) Real</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">کلاچ</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قوته ور در روغن</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Wet multi-plate</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Clutch(F/R)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم جرقه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تخلیه الکتریکی-&nbsp; CDI</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">IDI-Dual mode digital ignition</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Starting method</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">طول</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2085 میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2085</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">L (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">عرض</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">730&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">730</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">W (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ارتفاع</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1105&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1105</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">H (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">فاصله بین دو چرخ</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1326&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1326mm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Wheelbase</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">وزن خالص</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136 کیلوگرم</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136kg</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Vehicle Quality</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم تعلیق جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تلسکوپی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Telescopic Forks, 105 mm Stroke</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Front suspension</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم تعلیق عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">زوج&nbsp;کمک فنر گازی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Monotube Inverted Gas-filled shox (MIG) with spring aid</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Rear suspension</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز دیسکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">270mm Petal Disc with ABS &amp; RLP</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Brake Front</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز دیسکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">200mm Petal Disc with ABS &amp; RLP</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Brake Rear</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">لاستیک جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">17 اینچی 90/90 تیوپلس</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">90/90 x 17" (Tubeless)</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Tyre Front</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">لاستیک عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">17 اینچی 110/80 تیوپلس</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">110/80 x 17" (Tubeless)</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Tyre Rear</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ظرفیت باک</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16&nbsp;لیتر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16&nbsp;Liter</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Fuel capacity</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">متوسط مصرف سوخت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2.3 لیتر در هر 100 کیلومتر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2.3 Liter/100Km</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Fuel consumption</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر سرعت اسمی</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">124 کیلومتر بر ساعت</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">124 km / h</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum speed</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر سرعت ثبت شده تا کنون:</td><td style="width: 189px;">136 کیلومتر در ساعت</td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136 km / h</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum speed recorded so far</td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر سرعت متوسط:</td><td style="width: 189px;">106 کیلومتر در ساعت</td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">106 km / h</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum average speed</td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">داشبورد</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سرعت سنج دیجیتال الکترونیکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Digital</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Dashboard</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">رنگ بدنه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">مشکی, نارنجی, زرد, سفید, قرمز</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Black, Orange, Yellow, White, Red</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Color</p></td></tr></tbody></table><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">نکته:</span></strong>&nbsp;هر 1 کیلووات-ساعت برابر با 1.34102 اسب بخار میباشد.</p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</h2><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>دفترچه های راهنما:</strong></span></h2><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a class="demo" href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/New-Apache-Leaflet-180-ABS.pdf" target="_blank" style="margin: 0px 0px 5px; height: 28px; line-height: 28px; padding: 0px 12px; font-size: 16px; font-weight: bold; border-width: 1px 1px 0px; border-style: solid; border-radius: 3px 3px 2px 2px; outline: none; box-sizing: content-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-decoration-line: none; color: rgb(126, 79, 39); text-shadow: rgb(242, 226, 148) 0px 1px; border-color: rgb(239, 180, 67) rgb(217, 162, 56) rgb(165, 120, 37); background-color: rgb(246, 186, 73); background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(255, 221, 103) 0%, rgb(246, 186, 73) 70%, rgb(244, 176, 62) 100%); box-shadow: rgb(255, 236, 166) 0px 1px inset, rgb(229, 201, 109) 0px 0px 0px 1px inset, rgb(165, 120, 37) 0px 1px, rgb(192, 138, 40) 0px 3px, rgb(165, 120, 37) 0px 4px, rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 5px 2px;">مشخصات فنی و امکانات</a></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a class="demo" href="http://www.hassas-computer.com/preview.php?post=762" style="margin: 0px 0px 5px; height: 28px; line-height: 28px; padding: 0px 12px; font-size: 16px; font-weight: bold; border-width: 1px 1px 0px; border-style: solid; border-radius: 3px 3px 2px 2px; outline: none; box-sizing: content-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-decoration-line: none; color: rgb(126, 79, 39); text-shadow: rgb(242, 226, 148) 0px 1px; border-color: rgb(239, 180, 67) rgb(217, 162, 56) rgb(165, 120, 37); background-color: rgb(246, 186, 73); background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(255, 221, 103) 0%, rgb(246, 186, 73) 70%, rgb(244, 176, 62) 100%); box-shadow: rgb(255, 236, 166) 0px 1px inset, rgb(229, 201, 109) 0px 0px 0px 1px inset, rgb(165, 120, 37) 0px 1px, rgb(192, 138, 40) 0px 3px, rgb(165, 120, 37) 0px 4px, rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 5px 2px;">دفترچه سرویس و نگهداری و تعمیرات موتورسیکلت آپاچی</a></p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</h2><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>آلبوم تصاویر:</strong></span></h2><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(8).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(8).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(9).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(9).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(4).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(4).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(5).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(5).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(6).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(6).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">ظاهر و استایل کلی :</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">بدون شک آپاچی&nbsp;آر تی آر&nbsp;180&nbsp;ای بی اس&nbsp;یکی از زیباترین موتور سیکلت های موجود در بازار ایران است که طراحی و رنگ بندی ظاهری آن بسیار چشم نواز است و نظر هر موتور سواری را به خود جلب می کند. رنگ بندی قرمز براق آن و یا سفید یا مشکی آن همگی به بهترین نحو ممکن جذاب هستند. با ظاهر بسیار دل فریب خود آرزوی داشتنش را برای هر موتورسواره مبتدی را ایجاد می کند.کایت های آن با طراحی و شکل های آیرودینامت کاملا با استانداردهای روز دنیا مطابقت دارد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">زین آپاچی نیز پهن و کاملا نرم است و با اندازه بسیار مناسبی که دارد هم راننده و هم سرنشین بر روی آن احساس راحتی می نمایند. همچنین یک دسته نقره ای برای سرنشین دوم در عقب موتور نصب گردیده که طراحی آن به گونه ای است که به عنوان یک ترکبند هم می توان ا آن استفاده نمود. و یا اگر بخواهید سرنشین دیگری را باز سوار موتور نمائید بتواند به راحتی بر روی موتور سوار گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">جالبتر آنکه جا پایی هایی که برای سرنشینان بر روی موتور قرار گرفته از نوع&nbsp;فنس توری حفاظ&nbsp;بوده که هم یک جای پایی راحت برای سرنشین موتور می باشد و هم در صورت زمین خوردن با موتور جلوی آسیب به بدنه موتور را خواهد گرفت.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">رینگ های آپاچی&nbsp;RTR 180 ABS&nbsp;نیز کاملا همانند برادر بزرگتر خود&nbsp;160 سی سی بوده و دارای 6 پره ستاره وار هستند که بر زیبایی موتور می افزاید این رینگ دارای کیفیت خوبی است و میتواند به خوبی برای مدت زمان&nbsp;های زیادی بدون هیچ گونه مشکلی دوام بیاورد. &nbsp;همچنین آپاچی دارای باکی&nbsp;بزرگ و زیبا می باشد باکی&nbsp;با ظرفیت 16 لیتر به همراه حدود&nbsp;2.5 لیتر بنزین ذخیره است .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" style="display: block; margin: auto 1px; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">سیستم الکترونیک و روشنایی :</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">Apache RTR 180 ABS بر خلاف رقبای هم رده خود دارای کاسه چراغ نسبتا متوسط تقریبا بزرگ میباشد . اندازه ای غیر استاندارد که نه کاسه چراغ آن بزرگ است و نه کوچک و به همین دلیل در تاریکی شب با نور پایین فاطله تقریبی تا 4 متر و با نور بالا حدودا 8 متر را روشن می کند. متاسفانه اگر با این موتور وارد تونل های تاریک در جاده ( مثلا تونل گردنده های دالکی بوشهر) شوید متوجه خواهید شد که چراغ این موتور به هیچ عنوان نمیتواند جلوی شما را روشن سازد و کاملا در تاریکی خواهید بود. چراغ جلوی آپاچی 180 آر تی آر با طرحی به ظاهر خندان به نوعی انرژی مثبتی به موتور-سوار آن و دیگران القا می کند&nbsp;. ضمن اینکه در طرفین چراغ اصلی جلو 2 عدد لامپ خلاصی زیبا همانند بیشتر موتور سیکلت ها که به عنوان لامپ خلاصی نام برده می شوند قرار داده شده که بر زیبایی آن می افزاید .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">چراغ های راهنمای این موتور دارای سطح روشنایی بزرگی هستند و به خوبی میتوانند در زمان تغیر مسیر های شما سایر رانندگان جلو و پشت سر شما را آگاه سازند. پایه های این راهنماها از نوع لاستیکی و با انعطاف بالایی هستند اما تکنولوژی لامپ های این راهنما ها از لامپ های ساده رشته ای بوده که خود یک نقطه ضعف محصوب می گردد و از لاپ های LED که دارای طول عمر بالایی هستند استفاده نگردیده است.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" style="display: block; margin: auto 1px; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">چراغ عقب نیز با طراحی نسبتا ساده&nbsp;و با کاسه چراغ پهن خود&nbsp;ولی هماهنگ با&nbsp;ظاهر موتور&nbsp;طراحی شده که در آن بر خلاف راهنما ها از&nbsp;LED در آن استفاده گردیده اما چراغ استاپ ترمز که دارای لامپ معولی است در هنگام ترمز گیری&nbsp;نور واضحی را منتشر می کنند .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>سیستم ترمز گیری :</strong></span></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">ترمز های آپاچی 180&nbsp;ای بی اس&nbsp;نسبت&nbsp;تمام رقبای خود از نظر کمی و کیفی&nbsp; ارتقا یافته اند ترمز های این موتور هم در جلو و هم در عقب از نوع دیسکی&nbsp;بوده اما تنها تفاوت اصلی و چشم گیر این ترمز ها استفاده از سیستم ABS در آن می باشد به&nbsp;طوری که&nbsp;در سرعت های بالای&nbsp;70 کیلومتر در ساعت اطمینان بیشتری به موتور-سوار خود میدهند و در سرعت های متوسط رو به بالا کنترل موتور سیکلت از دست خارج نشده و موتور سیکلت با حفظ تعادل کامل متوقف می گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20180cc%20ABS.png" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20180cc%20ABS.png" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>سیستم تعلیق و فنر بندی :</strong></span></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">کمک های آپاچی به لطف استفاده از سیستم کمک فنر های گازی نیتروژنی همانند رقبای خود بسیار نرم بوده و راندن دلپذیری را برای جاده ها و خیابان های پر چاله چوله دارند. استفاده از کمک فنر های گازی هرچند شاید خیلی در ظاهر کارا نباشد اما در رانندگی های طولانی مدت و یا در شوک های ناشی از دس اندازهای سطح خیابان ها جلوی هر گونه ضربه یکباره به ستون فقرات راننده را خواهد گرفت.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>کنسول و نشانگر های دسته فرمان :</strong></span></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">کنسول آپاچی 180 یک بخش کامل و زیبا است که کلیه اطلاعات مورد نیاز&nbsp;راننده را در قالب سیستم تلفیی آنالوگ و دیجیتال خود به وی ارایه می دهد . کنسول این موتور کامل بوده&nbsp; و به دوبخش &nbsp;آنالوگ آپاچی&nbsp; که در سمت راست قرار داده شده و برخی از نشانگر ها که&nbsp;شامل چراغ چک بنزین و چراغ چک سیستم برق چراغ چک&nbsp;باطری می باشد. در قسمت مرکز و سمت راست که شاهد دور موتور عقربه ای اما برقی و صحفه کیلومتر تمام دیجیتالی از نوع LED است که شامل نمایش ساعت، سرعت، مصافت، میزان بنزین می باشد اما یک امکان جدید هم در این نمایشگر قرار داده شده&nbsp;و آن هم &nbsp;نمایش حداکثر سرعت دست یافته می باشد که برای تست تاپ اسپید نهایی آن در جاده های می باشد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">سایر دکمه ها و اقلام جا داده شده در دسته فرمان شامل&nbsp;استارت، تنظیم روشنایی&nbsp;نور پایین و بالا، چراغ سلام، &nbsp;بوق و دکمه فلاشر ها است .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">قدرت و شتاب:</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">موتور آپاچی 180 دارای یک انجین با حجم اتاق احتراق واقعی 177.4 سی سی با توان 12.52 کیلوات و گشتاور 15.5 نیوتن متر به همراه گیربکس 5 دنده با سیستم خنک شونده هوا-خنک و یک کاربراتور ساده پیستونی و سیستم استارت الکتریکی - هندلی با میزان مصرف متوسط سوخت 3.2 لیتر در هر 100Km&nbsp;می باشد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20filter%20oli.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20filter%20oli.jpg" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10)_Engine.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10)_Engine.jpg" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 500px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>قدرت:</strong></span></h3><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">قدرت اسمی این موتور 17 اسب بخار است اما در عمل به دلیل وزن بالای موتور و فشار واره باد به موتور و راننده قدرت واقعی آن 15.2 اسب بخار می باشد اما با توجه به حجم موتور قددرت 15 اسب برای یک موتور 177 سی سی کاملا ایده آل است و در جاده ها با شیب 10% با قدرت و سرعت کاملا خوبی بدون کاش دنده به حرکت خود ادامه می دهد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>شتاب:</strong></span></h3><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">شتاب اولیه این موتور با گشتاور 15.5 نیوتن متر از صفر تا 80 کیلومتر در 16.3 ثانیه صورت میپزیرد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مصرف سوخت:</strong></span></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">مصرف متوسط سوخت این&nbsp;موتور با سرعت 80 کیلومتر در ساعت 3.2 لیتر در هر 100Km&nbsp;می باشد. که با افزایش سرعت تا 100km&nbsp;تا 4.6 لیتر نیز می رسد و با یک باک 16 لیتری شما میتوانید 350 کیلومتر را طی کنید.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;"><font face="Tahoma">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</font></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><br></p></div> text/html 2019-02-22T04:51:06+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam بررسی موتور آپاچی http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/148 <div><br></div><div><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" alt="نقد و بررسی موتور درون شهری آپاچی Apache 180" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px;"></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>معرفی شرکت سازنده:</strong></span></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">شرکت TVS موتور سومین تولید کننده&nbsp;موتورسیکلت در هند بوده این شرکت با فروش سالانه 2.5 میلیون دستگاه در سال&nbsp;با درآمد سالانه بیش از 1.6 میلیارد دلاردر سال های 20013-2014&nbsp;جزو ده تولید کننده برتر دنیا محصوب می گردد همچنین شرکت TVS موتور&nbsp;با صادرات به بیش از 60 کشور دنیا بزرگترین صادرکننده محصوب می گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;شرکت TVS&nbsp;موتور با مسئولیت محدود (TVS موتور)، عضو گروه TVS، بزرگترین شرکت&nbsp;با حجم معاملات با بیش از 2.8 کرور دارای بیشتر مشتریان موتور سواری است.&nbsp;آقای و نو سرینیواسان، رئیس شرکت TVS موتور است او&nbsp;باعث گردیده که TVS افتخارات بسیاری از جمله کسب جایزه &nbsp;“Padma Shri” و دریافت نشان &nbsp;“Order of Diplomatic Service Merit"&nbsp;(&nbsp;"سفارش دیپلماتیک شایستگی خدمات")&nbsp; از رئیس جمهور کره و هچنین جوایز دیگری&nbsp; که در زیر اماده شده است.</p><table align="center" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; width: 644px;"><tbody><tr><td>JRD تاتا شرکت،</td><td dir="ltr">The JRD Tata Corporate,</td></tr><tr><td>&nbsp;جایزه کسب و کار هفته توسط ستاره آسیا ،</td><td dir="ltr">The Star of Asia award by Business Week,</td></tr><tr><td>&nbsp;جایزه دستاورد یک عمر کیفیت Jamsheji TATA و در حال ظهور شرکت غول - بار و دانشگاه هاروارد انجمن مدرسه کسب و کار جوایز دیگر با مشخصات بالا هستند عطا در او، به نمایندگی از شرکت می باشد.</td><td dir="ltr"><br>The Jamsheji TATA Lifetime Quality Achievement Award and Emerging Corporate Giant - Times &amp; Harvard Business School Association are other high-profile awards bestowed on him, on behalf of the company.</td></tr></tbody></table><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>قیمت:</strong></span></h2><ol dir="rtl" style="padding: 0px; margin: 0px 40px 0px 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="padding: 0px; margin: 0px;">115.000.000 ریال در مورخه&nbsp;1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">تهران</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">118.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">مشهد</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">116.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">قم</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">119.000.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">اصفهان</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">112.500.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">شیراز</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px;">124.000.000 ریال در مورخه 1397/11/02&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 100, 0);">بوشهر</span></li></ol><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; width: 608px;"><tbody><tr><td colspan="4" style="width: 329px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong>مشخصات فنی درج شده شرکت&nbsp;</strong><strong>TVS</strong><strong>&nbsp; هند</strong></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong>Apache RTR 180 ABS</strong></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20ABS.png" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; height: 280px; width: 480px;"></strong></p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قوای محرکه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تک سیلندر-چهارزمانه - هواخنک</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Single-cylinder, four-stroke,</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Engine Type</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حجم اتاق</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">177.4&nbsp;سی سی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">177.4 cc</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Displacement</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قطر سیلندر,طول کورس پیستون</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">62.5x58.8&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">62.5mm x 57.8 mm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Bore * Stroke (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">نسبت تراکم</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">9.5:1</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">9.5:1</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Compression ratio</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم استارت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">الکتریکی- هندلی</p></td><td dir="ltr" style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">PEI digital transistor type</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ignition</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">گیربکس</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">5 دنده</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">5 Speed</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Transmission</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر گشتاوری</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.5&nbsp;نیوتن متر/6500 (R/دقیقه)</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.5 Nm @ 6500 rpm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum torque</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر قدرت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">12.52&nbsp;کیلو وات / 8500 (R/دقیقه)</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">12.52 kW (17.03 bhp) @8500 rpm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum power</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر توان</td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16.5&nbsp;اسب بخار</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16.5</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum Ph(S)</td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر توان واقعی</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.2&nbsp;اسب بخار</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">15.2</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum Ph(S) Real</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">کلاچ</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">قوته ور در روغن</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Wet multi-plate</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Clutch(F/R)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم جرقه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تخلیه الکتریکی-&nbsp; CDI</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">IDI-Dual mode digital ignition</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Starting method</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">طول</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2085 میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2085</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">L (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">عرض</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">730&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">730</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">W (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ارتفاع</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1105&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1105</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">H (mm)</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">فاصله بین دو چرخ</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1326&nbsp;میلی متر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">1326mm</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Wheelbase</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">وزن خالص</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136 کیلوگرم</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136kg</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Vehicle Quality</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم تعلیق جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">تلسکوپی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Telescopic Forks, 105 mm Stroke</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Front suspension</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سیستم تعلیق عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">زوج&nbsp;کمک فنر گازی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Monotube Inverted Gas-filled shox (MIG) with spring aid</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Rear suspension</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز دیسکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">270mm Petal Disc with ABS &amp; RLP</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Brake Front</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ترمز دیسکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">200mm Petal Disc with ABS &amp; RLP</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Brake Rear</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">لاستیک جلو</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">17 اینچی 90/90 تیوپلس</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">90/90 x 17" (Tubeless)</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Tyre Front</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">لاستیک عقب</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">17 اینچی 110/80 تیوپلس</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">110/80 x 17" (Tubeless)</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Tyre Rear</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">ظرفیت باک</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16&nbsp;لیتر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">16&nbsp;Liter</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Fuel capacity</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">متوسط مصرف سوخت</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2.3 لیتر در هر 100 کیلومتر</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">2.3 Liter/100Km</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Fuel consumption</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">حداکثر سرعت اسمی</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">124 کیلومتر بر ساعت</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">124 km / h</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Maximum speed</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر سرعت ثبت شده تا کنون:</td><td style="width: 189px;">136 کیلومتر در ساعت</td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">136 km / h</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum speed recorded so far</td></tr><tr><td style="width: 139px;">حداکثر سرعت متوسط:</td><td style="width: 189px;">106 کیلومتر در ساعت</td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">106 km / h</p></td><td dir="ltr" style="width: 132px;">Maximum average speed</td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">داشبورد</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">سرعت سنج دیجیتال الکترونیکی</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Digital</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Dashboard</p></td></tr><tr><td style="width: 139px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">رنگ بدنه</p></td><td style="width: 189px;"><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">مشکی, نارنجی, زرد, سفید, قرمز</p></td><td style="width: 217px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Black, Orange, Yellow, White, Red</p></td><td style="width: 132px;"><p dir="LTR" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;">Color</p></td></tr></tbody></table><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(178, 34, 34);">نکته:</span></strong>&nbsp;هر 1 کیلووات-ساعت برابر با 1.34102 اسب بخار میباشد.</p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</h2><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>دفترچه های راهنما:</strong></span></h2><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a class="demo" href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/New-Apache-Leaflet-180-ABS.pdf" target="_blank" style="margin: 0px 0px 5px; height: 28px; line-height: 28px; padding: 0px 12px; font-size: 16px; font-weight: bold; border-width: 1px 1px 0px; border-style: solid; border-radius: 3px 3px 2px 2px; outline: none; box-sizing: content-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-decoration-line: none; color: rgb(126, 79, 39); text-shadow: rgb(242, 226, 148) 0px 1px; border-color: rgb(239, 180, 67) rgb(217, 162, 56) rgb(165, 120, 37); background-color: rgb(246, 186, 73); background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(255, 221, 103) 0%, rgb(246, 186, 73) 70%, rgb(244, 176, 62) 100%); box-shadow: rgb(255, 236, 166) 0px 1px inset, rgb(229, 201, 109) 0px 0px 0px 1px inset, rgb(165, 120, 37) 0px 1px, rgb(192, 138, 40) 0px 3px, rgb(165, 120, 37) 0px 4px, rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 5px 2px;">مشخصات فنی و امکانات</a></p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a class="demo" href="http://www.hassas-computer.com/preview.php?post=762" style="margin: 0px 0px 5px; height: 28px; line-height: 28px; padding: 0px 12px; font-size: 16px; font-weight: bold; border-width: 1px 1px 0px; border-style: solid; border-radius: 3px 3px 2px 2px; outline: none; box-sizing: content-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; zoom: 1; text-decoration-line: none; color: rgb(126, 79, 39); text-shadow: rgb(242, 226, 148) 0px 1px; border-color: rgb(239, 180, 67) rgb(217, 162, 56) rgb(165, 120, 37); background-color: rgb(246, 186, 73); background-image: -webkit-linear-gradient(top, rgb(255, 221, 103) 0%, rgb(246, 186, 73) 70%, rgb(244, 176, 62) 100%); box-shadow: rgb(255, 236, 166) 0px 1px inset, rgb(229, 201, 109) 0px 0px 0px 1px inset, rgb(165, 120, 37) 0px 1px, rgb(192, 138, 40) 0px 3px, rgb(165, 120, 37) 0px 4px, rgba(0, 0, 0, 0.4) 0px 5px 2px;">دفترچه سرویس و نگهداری و تعمیرات موتورسیکلت آپاچی</a></p><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</h2><h2 dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>آلبوم تصاویر:</strong></span></h2><p dir="RTL" style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(8).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(8).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(9).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(9).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(4).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(4).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(5).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(5).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(6).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(6).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" target="_blank"><img alt="موتورسیکلت آپاچی 180 آر تی آر ABS" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" style="display: block; margin: 1px; max-width: 600px; float: right; width: 164px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">ظاهر و استایل کلی :</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">بدون شک آپاچی&nbsp;آر تی آر&nbsp;180&nbsp;ای بی اس&nbsp;یکی از زیباترین موتور سیکلت های موجود در بازار ایران است که طراحی و رنگ بندی ظاهری آن بسیار چشم نواز است و نظر هر موتور سواری را به خود جلب می کند. رنگ بندی قرمز براق آن و یا سفید یا مشکی آن همگی به بهترین نحو ممکن جذاب هستند. با ظاهر بسیار دل فریب خود آرزوی داشتنش را برای هر موتورسواره مبتدی را ایجاد می کند.کایت های آن با طراحی و شکل های آیرودینامت کاملا با استانداردهای روز دنیا مطابقت دارد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">زین آپاچی نیز پهن و کاملا نرم است و با اندازه بسیار مناسبی که دارد هم راننده و هم سرنشین بر روی آن احساس راحتی می نمایند. همچنین یک دسته نقره ای برای سرنشین دوم در عقب موتور نصب گردیده که طراحی آن به گونه ای است که به عنوان یک ترکبند هم می توان ا آن استفاده نمود. و یا اگر بخواهید سرنشین دیگری را باز سوار موتور نمائید بتواند به راحتی بر روی موتور سوار گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(3).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">جالبتر آنکه جا پایی هایی که برای سرنشینان بر روی موتور قرار گرفته از نوع&nbsp;فنس توری حفاظ&nbsp;بوده که هم یک جای پایی راحت برای سرنشین موتور می باشد و هم در صورت زمین خوردن با موتور جلوی آسیب به بدنه موتور را خواهد گرفت.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">رینگ های آپاچی&nbsp;RTR 180 ABS&nbsp;نیز کاملا همانند برادر بزرگتر خود&nbsp;160 سی سی بوده و دارای 6 پره ستاره وار هستند که بر زیبایی موتور می افزاید این رینگ دارای کیفیت خوبی است و میتواند به خوبی برای مدت زمان&nbsp;های زیادی بدون هیچ گونه مشکلی دوام بیاورد. &nbsp;همچنین آپاچی دارای باکی&nbsp;بزرگ و زیبا می باشد باکی&nbsp;با ظرفیت 16 لیتر به همراه حدود&nbsp;2.5 لیتر بنزین ذخیره است .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(2).JPG" style="display: block; margin: auto 1px; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">سیستم الکترونیک و روشنایی :</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">Apache RTR 180 ABS بر خلاف رقبای هم رده خود دارای کاسه چراغ نسبتا متوسط تقریبا بزرگ میباشد . اندازه ای غیر استاندارد که نه کاسه چراغ آن بزرگ است و نه کوچک و به همین دلیل در تاریکی شب با نور پایین فاطله تقریبی تا 4 متر و با نور بالا حدودا 8 متر را روشن می کند. متاسفانه اگر با این موتور وارد تونل های تاریک در جاده ( مثلا تونل گردنده های دالکی بوشهر) شوید متوجه خواهید شد که چراغ این موتور به هیچ عنوان نمیتواند جلوی شما را روشن سازد و کاملا در تاریکی خواهید بود. چراغ جلوی آپاچی 180 آر تی آر با طرحی به ظاهر خندان به نوعی انرژی مثبتی به موتور-سوار آن و دیگران القا می کند&nbsp;. ضمن اینکه در طرفین چراغ اصلی جلو 2 عدد لامپ خلاصی زیبا همانند بیشتر موتور سیکلت ها که به عنوان لامپ خلاصی نام برده می شوند قرار داده شده که بر زیبایی آن می افزاید .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">چراغ های راهنمای این موتور دارای سطح روشنایی بزرگی هستند و به خوبی میتوانند در زمان تغیر مسیر های شما سایر رانندگان جلو و پشت سر شما را آگاه سازند. پایه های این راهنماها از نوع لاستیکی و با انعطاف بالایی هستند اما تکنولوژی لامپ های این راهنما ها از لامپ های ساده رشته ای بوده که خود یک نقطه ضعف محصوب می گردد و از لاپ های LED که دارای طول عمر بالایی هستند استفاده نگردیده است.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/tvs%20apache%20180.jpg" style="display: block; margin: auto 1px; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">چراغ عقب نیز با طراحی نسبتا ساده&nbsp;و با کاسه چراغ پهن خود&nbsp;ولی هماهنگ با&nbsp;ظاهر موتور&nbsp;طراحی شده که در آن بر خلاف راهنما ها از&nbsp;LED در آن استفاده گردیده اما چراغ استاپ ترمز که دارای لامپ معولی است در هنگام ترمز گیری&nbsp;نور واضحی را منتشر می کنند .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(12).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>سیستم ترمز گیری :</strong></span></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">ترمز های آپاچی 180&nbsp;ای بی اس&nbsp;نسبت&nbsp;تمام رقبای خود از نظر کمی و کیفی&nbsp; ارتقا یافته اند ترمز های این موتور هم در جلو و هم در عقب از نوع دیسکی&nbsp;بوده اما تنها تفاوت اصلی و چشم گیر این ترمز ها استفاده از سیستم ABS در آن می باشد به&nbsp;طوری که&nbsp;در سرعت های بالای&nbsp;70 کیلومتر در ساعت اطمینان بیشتری به موتور-سوار خود میدهند و در سرعت های متوسط رو به بالا کنترل موتور سیکلت از دست خارج نشده و موتور سیکلت با حفظ تعادل کامل متوقف می گردد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20180cc%20ABS.png" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20180cc%20ABS.png" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>سیستم تعلیق و فنر بندی :</strong></span></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">کمک های آپاچی به لطف استفاده از سیستم کمک فنر های گازی نیتروژنی همانند رقبای خود بسیار نرم بوده و راندن دلپذیری را برای جاده ها و خیابان های پر چاله چوله دارند. استفاده از کمک فنر های گازی هرچند شاید خیلی در ظاهر کارا نباشد اما در رانندگی های طولانی مدت و یا در شوک های ناشی از دس اندازهای سطح خیابان ها جلوی هر گونه ضربه یکباره به ستون فقرات راننده را خواهد گرفت.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(7).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><strong>کنسول و نشانگر های دسته فرمان :</strong></span></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">کنسول آپاچی 180 یک بخش کامل و زیبا است که کلیه اطلاعات مورد نیاز&nbsp;راننده را در قالب سیستم تلفیی آنالوگ و دیجیتال خود به وی ارایه می دهد . کنسول این موتور کامل بوده&nbsp; و به دوبخش &nbsp;آنالوگ آپاچی&nbsp; که در سمت راست قرار داده شده و برخی از نشانگر ها که&nbsp;شامل چراغ چک بنزین و چراغ چک سیستم برق چراغ چک&nbsp;باطری می باشد. در قسمت مرکز و سمت راست که شاهد دور موتور عقربه ای اما برقی و صحفه کیلومتر تمام دیجیتالی از نوع LED است که شامل نمایش ساعت، سرعت، مصافت، میزان بنزین می باشد اما یک امکان جدید هم در این نمایشگر قرار داده شده&nbsp;و آن هم &nbsp;نمایش حداکثر سرعت دست یافته می باشد که برای تست تاپ اسپید نهایی آن در جاده های می باشد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">سایر دکمه ها و اقلام جا داده شده در دسته فرمان شامل&nbsp;استارت، تنظیم روشنایی&nbsp;نور پایین و بالا، چراغ سلام، &nbsp;بوق و دکمه فلاشر ها است .</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(11).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(1).JPG" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 520px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h2 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><strong><span style="color: rgb(0, 100, 0);">قدرت و شتاب:</span></strong></h2><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">موتور آپاچی 180 دارای یک انجین با حجم اتاق احتراق واقعی 177.4 سی سی با توان 12.52 کیلوات و گشتاور 15.5 نیوتن متر به همراه گیربکس 5 دنده با سیستم خنک شونده هوا-خنک و یک کاربراتور ساده پیستونی و سیستم استارت الکتریکی - هندلی با میزان مصرف متوسط سوخت 3.2 لیتر در هر 100Km&nbsp;می باشد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20filter%20oli.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/Apache%20RTR%20180cc%20filter%20oli.jpg" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10)_Engine.jpg" target="_blank"><img alt="" class="album" src="http://www.hassas-computer.com/images/images_upload/matlab/review/Motorcycle/City/TVS/TVS%20Apache%20RTR%20180cc%20(10)_Engine.jpg" style="display: block; margin: auto; max-width: 600px; width: 500px;"></a></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>قدرت:</strong></span></h3><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">قدرت اسمی این موتور 17 اسب بخار است اما در عمل به دلیل وزن بالای موتور و فشار واره باد به موتور و راننده قدرت واقعی آن 15.2 اسب بخار می باشد اما با توجه به حجم موتور قددرت 15 اسب برای یک موتور 177 سی سی کاملا ایده آل است و در جاده ها با شیب 10% با قدرت و سرعت کاملا خوبی بدون کاش دنده به حرکت خود ادامه می دهد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>شتاب:</strong></span></h3><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">شتاب اولیه این موتور با گشتاور 15.5 نیوتن متر از صفر تا 80 کیلومتر در 16.3 ثانیه صورت میپزیرد.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">&nbsp;</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>مصرف سوخت:</strong></span></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;">مصرف متوسط سوخت این&nbsp;موتور با سرعت 80 کیلومتر در ساعت 3.2 لیتر در هر 100Km&nbsp;می باشد. که با افزایش سرعت تا 100km&nbsp;تا 4.6 لیتر نیز می رسد و با یک باک 16 لیتری شما میتوانید 350 کیلومتر را طی کنید.</p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;"><font face="Tahoma">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</font></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify;"><font face="Tahoma">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</font></p><p style="padding: 2px 5px 0px; margin: 0px 2px; line-height: 20px; text-align: justify; font-family: Tahoma;"><br></p></div> text/html 2019-02-22T04:01:33+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam آموزش میکاپ http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/147 <figure class="entry-thumb" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; margin: 0px 0px 20px; position: relative; max-width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); background: none rgb(36, 36, 36); color: rgb(255, 255, 255); font-family: p30; font-size: 16px;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/wedding-1024x683.jpg" data-rel="prettyPhoto" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: block; line-height: 0;"><img width="750" height="375" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/wedding-750x375.jpg" class=" alignnone wp-post-image" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px;"></a></figure><span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: p30; font-size: 16px; background-color: rgb(36, 36, 36);"></span><h1 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 0px 0px 5px; font-family: p30; line-height: normal; overflow-wrap: break-word; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(36, 36, 36);">پیج اینستاگرام: Ali.Moghadam_Official@</h1><h1 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 0px 0px 5px; font-family: p30; line-height: normal; overflow-wrap: break-word; position: relative; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(36, 36, 36);">میکاپ چیست ؟</h1><div class="entry-content" style="box-sizing: border-box; font-family: p30; margin-bottom: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 16px; background-color: rgb(36, 36, 36);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px;">معنی میکاپ (make up) در فرهنگ لغت :<br style="box-sizing: border-box;">آرایش صورت با مواد آرایشی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px;">میکاپ به انگلیسی (make up)<br style="box-sizing: border-box;">تعریف میکاپ</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px;">میک‌آپ همان آرایش عادی صورت است<br style="box-sizing: border-box;">که میکاپ آراتیست مسئول رفع معایب احتمالی صورت،<br style="box-sizing: border-box;">گردن و افزایش زیبایی می باشد.</p><h3 style="box-sizing: border-box; line-height: normal; margin: 0px 0px 15px; overflow-wrap: break-word; font-size: 23px;">فرق گریم با میکاپ</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px;">امروز گریم به معنی استفاده از تکنیک سایه و روشن و ابزار زیبایی برای اصلاح چهره شخص است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px;">▪ در گریم شخصیت پردازی و حتی زیباسازی به کمک عواملی که خود را نشان ندهد انجام می شود.<br style="box-sizing: border-box;">اما آرایش تغییر صورت با استفاده از رنگ و لعاب است. آرایش روی فرم ها تاکید نمی کند و تنها به چهره رنگ می افزاید.</p><div id="gallery-1" class="gallery galleryid-158 gallery-columns-4 gallery-size-thumbnail" style="box-sizing: border-box; margin-left: -5px; margin-right: -5px; margin-bottom: 15px;"><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; position: relative; float: left; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 160px;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/wedding.jpg" data-rel="prettyPhoto[158]" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none;"><img width="150" height="150" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/wedding-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/wedding-150x150.jpg 150w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/wedding-100x100.jpg 100w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/wedding-750x750.jpg 750w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/wedding-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 150px; padding: 10px;"></a></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; position: relative; float: left; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 160px;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p2.jpg" data-rel="prettyPhoto[158]" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none;"><img width="150" height="150" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p2-150x150.jpg 150w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p2-100x100.jpg 100w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p2-750x750.jpg 750w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p2-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 150px; padding: 10px;"></a></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; position: relative; float: left; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 160px;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/media05.jpg" data-rel="prettyPhoto[158]" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none;"><img width="150" height="150" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/media05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/media05-150x150.jpg 150w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/media05-100x100.jpg 100w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/media05-750x750.jpg 750w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/media05-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 150px; padding: 10px;"></a></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; position: relative; float: left; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 160px;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair02.jpg" data-rel="prettyPhoto[158]" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none;"><img width="150" height="150" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair02-150x150.jpg 150w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair02-100x100.jpg 100w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair02-750x750.jpg 750w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair02-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 150px; padding: 10px;"></a></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; position: relative; float: left; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 160px;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/eyelash.jpg" data-rel="prettyPhoto[158]" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none;"><img width="150" height="150" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/eyelash-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/eyelash-150x150.jpg 150w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/eyelash-100x100.jpg 100w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/eyelash-750x750.jpg 750w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/eyelash-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 150px; padding: 10px;"></a></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; position: relative; float: left; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 160px;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair05.jpg" data-rel="prettyPhoto[158]" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none;"><img width="150" height="150" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair05-150x150.jpg 150w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair05-100x100.jpg 100w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair05-750x750.jpg 750w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/hair05-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 150px; padding: 10px;"></a></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; position: relative; float: left; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 160px;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p1.jpg" data-rel="prettyPhoto[158]" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none;"><img width="150" height="150" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p1-150x150.jpg 150w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p1-100x100.jpg 100w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p1-750x750.jpg 750w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2017/05/p1-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 150px; padding: 10px;"></a></div></figure><figure class="gallery-item" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; position: relative; float: left; min-height: 1px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; width: 160px;"><div class="gallery-icon landscape" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2015/09/sl01a.jpg" data-rel="prettyPhoto[158]" style="box-sizing: border-box; background: transparent; transition: color 0.18s ease 0s, background-color 0.18s ease 0s, border-color 0.18s ease 0s; outline: none; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none;"><img width="150" height="150" src="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2015/09/sl01a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail" alt="" srcset="http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2015/09/sl01a-150x150.jpg 150w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2015/09/sl01a-100x100.jpg 100w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2015/09/sl01a-750x750.jpg 750w, http://demomonster.ir/themeforest/salon/wp-content/uploads/2015/09/sl01a-110x110.jpg 110w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(54, 54, 54); display: inline-block; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; width: 150px; padding: 10px;"></a></div></figure></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px;">▪ گریم همیشه اغراق آمیز یا در راستای تغییر چهره نیست<br style="box-sizing: border-box;">و خانم ها با رعایت کامل حجاب و شئونات اسلامی می توانند هر روز خود را گریم کنند<br style="box-sizing: border-box;">و بدون جلب توجه خاصی، در طول روز از آن استفاده کنند. گریم برخلاف آرایش بدون رنگ است<br style="box-sizing: border-box;">و فقط با سایه روشن اقدام به تعادل سازی می کند؛<br style="box-sizing: border-box;">که البته برای حضور در اماکن غیررسمی و میهمانی های زنانه به هر میزان می توان لوازم آرایش رنگی به آن افزود.</p></div> text/html 2019-01-07T11:47:38+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam علی مقدم http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/146 <img hspace="NaN" border="NaN" align="baseline" vspace="NaN" src="&lt;a href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/o6i_۲۰۱۹۰۱۰۷_۱۸۴۶۰۱.jpg" border="0" alt="آپلود عکس">" alt="علی مقدم" /&gt; <div><br></div><div>ناظر وبلاگ</div> text/html 2018-10-02T11:40:20+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam . http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/145 # text/html 2018-06-29T06:42:53+01:00 hakeranetalaee.mihanblog.com Ali Moghadam دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری ۹۷ http://hakeranetalaee.mihanblog.com/post/141 <div align="left" style="border: 0px; font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; margin: 0px 0px 5px 5px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(80, 80, 80); line-height: 20px; direction: rtl;"><header class="page-header" style="overflow: hidden; margin-bottom: 24px;"><h1 class="page-title" style="clear: both; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(225, 225, 225); font-family: IranianSansB, tahoma; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: 400; margin: 0px 0px 5px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 34px; direction: rtl; text-align: right;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3648/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(192, 0, 11); transition: 0.2s;">دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری 97</a></h1></header><br></div><div style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 20px; text-align: justify;"><center style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2;"><a href="http://www.heyvagroup.com/upload/news/big/69383690%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_97.jpg" target="_blank" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><img src="http://www.heyvagroup.com/upload/news/big/69383690%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_97.jpg" width="300" height="200" alt="دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری 97" title="دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری 97" style="border: 0px; max-width: 100%; height: 250px !important; width: 350px !important;"></a></center><br><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">برای مشاوره&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: 700;">تخمین رتبه کنکور سراسری 97</span></span></span></p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید</span><br>&nbsp;</p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">تماس با شماره</span><span style="font-size: 28px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-weight: 700;">۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: 20px;">از&nbsp;<span style="font-weight: 700;">کل کشور</span></span><br>&nbsp;</p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">تماس با شماره</span><span style="font-weight: 700;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 28px;">۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: 20px;">از&nbsp;<span style="font-weight: 700;">استان تهران</span></span></p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل</span></p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;"><a href="http://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87" target="_blank" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-size: 16px;">درصورت&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: 700;">عدم دسترسی به تلفن ثابت</span></span>یا استفاده از&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: 700;">کد تخفیف</span></span>&nbsp;کلیک کنید .</span></a></p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;"><span style="font-size: 13px;">مطابق اطلاعیه سازمان سنجش ،&nbsp;<span style="font-weight: 700;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/1427/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;">کنکور سراسری 97</a></span>&nbsp;در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 7 و 8 تیر ماه برگزار می شود و تعداد کل داوطلبان یک میلیون و یازده&nbsp; هزار و 384 نفر است که در 5 گروه آزمایشی&nbsp;<span style="font-weight: 700;">تجربی&nbsp;</span>،&nbsp;<span style="font-weight: 700;">ریاضی&nbsp;</span>،<span style="font-weight: 700;">انسانی&nbsp;</span>،&nbsp;<span style="font-weight: 700;">هنر&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="font-weight: 700;">زبان&nbsp;</span>با یکدیگر به رقابت می پردازند . داوطلبان&nbsp;<span style="font-weight: 700;">کنکور 97</span>&nbsp;پس از برگزاری آزمون در انتظار انتشار سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری گروه آزمایشی خود هستند . حدودا 2 روز بعد از برگزاری آزمون دفترچه سوالات و حدود یک هفته بعد از برگزاری کنکور پاسخنامه کلیدی همه گروه های آزمایشی در سایت سازمان سنجش منتشر می شود . داوطلبان&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/2774/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-98.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">کنکور سراسری 98</span></a>&nbsp;نیز می توانند با استفاده از&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سوالات و پاسخنامه کلیدی کنکور سراسری 97</span>&nbsp;، مهارت تست زنی خود را افزایش دهند . در این مقاله&nbsp;<span style="font-weight: 700;">نحوه اعتراض به سوالات و پاسخنامه کنکور 97</span>&nbsp;را توضیح داده ایم و لینک دانلود&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سوالات و پاسخنامه کلیدی کنکور سراسری 97</span>&nbsp;پس از انتشار بلافاصله قرار می دهیم .</span></p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: 700;">در حال حاضر سوالات کنکور ریاضی ، انسانی ، تجربی و هنر منتشر شده است .</span></span></span></p><div style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; overflow-x: auto;"><table class="heyvatable" dir="rtl" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-spacing: 0px; margin-bottom: 24px; width: 336px; text-align: center;"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr height="20" style="background: rgb(255, 244, 234);"><td colspan="3" dir="RTL" height="20" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); font-weight: bold; color: white; height: 20px; width: 613px; background: rgb(255, 152, 36);"><span style="font-size: 13px;">دفترچه سوالات کنکور سراسری 97</span></td></tr><tr height="20" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><td align="right" dir="RTL" height="20" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); height: 20px;"><a href="http://heyvagroup.com/upload/files/omomitajrobi.pdf" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات عمومی&nbsp;کنکور تجربی 97</span></span></span></a></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><a href="http://heyvagroup.com/upload/files/ekhtajrobi.pdf" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات&nbsp;اختصاصی کنکور تجربی 97</span></span></span></a></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><span style="font-size: 13px;">دانلود پاسخنامه&nbsp; کنکور تجربی 97</span></td></tr><tr height="20" style="background: rgb(255, 244, 234);"><td align="right" dir="RTL" height="20" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); height: 20px;"><span style="font-weight: 700;"><a href="http://heyvagroup.com/upload/files/omomiriazi.pdf" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات عمومی کنکور ریاضی 97</span></span></a></span></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><a href="http://heyvagroup.com/upload/files/riaziekhtesasi.pdf" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 97</span></span></span></a></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><span style="font-size: 13px;">دانلود پاسخنامه کنکور ریاضی 97</span></td></tr><tr height="20" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><td align="right" dir="RTL" height="20" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); height: 20px;"><a href="http://heyvagroup.com/upload/files/omomiensani.pdf" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات عمومی&nbsp;کنکور انسانی 97</span></span></span></a></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><a href="http://heyvagroup.com/upload/files/ekhtesasiensani.pdf" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-weight: 700;"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات&nbsp;اختصاصی کنکور انسانی 97</span></span></span></a></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><span style="font-size: 13px;">دانلود پاسخنامه کنکور انسانی 97</span></td></tr><tr height="20" style="background: rgb(255, 244, 234);"><td align="right" dir="RTL" height="20" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); height: 20px;"><span style="font-weight: 700;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar97/QuestionSarasari97/honar/omomihonar.pdf" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات عمومی کنکور هنر 97</span></span></a></span></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><span style="font-weight: 700;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar97/QuestionSarasari97/honar/ekhtesasiHonar.pdf" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات&nbsp;اختصاصی کنکور هنر 97</span></span></a></span></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><span style="font-size: 13px;">دانلود پاسخنامه کنکور هنر 97</span></td></tr><tr height="20" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><td align="right" dir="RTL" height="20" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); height: 20px;"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات عمومی&nbsp;کنکور زبان 97</span></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><span style="font-size: 13px;">دانلود سوالات&nbsp;اختصاصی کنکور زبان 97</span></td><td align="right" dir="RTL" style="padding: 8px 16px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><span style="font-size: 13px;">دانلود پاسخنامه کنکور زبان 97</span></td></tr></tbody></table><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/1079/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><span style="font-weight: 700;">برای استفاده از نرم افزار رایگان تخمین رتبه کنکور سراسری کلیک کنید .</span></span></span></a></p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;">&nbsp;پس از انتشار دفترچه&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3659/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">سوالات کنکور تجربی 97</span></a>،&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3658/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">سوالات کنکور ریاضی 97</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3657/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">سوالات کنکور انسانی 97</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3656/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">سوالات کنکور هنر 97</span></a>&nbsp;،<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3655/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">سوالات کنکور زبان 97</span></a><span style="font-weight: 700;">&nbsp;</span>لینک دانلود آن در این مقاله قرار داده خواهد شد .</p><p style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;">زمان تقریبی انتشار&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3659/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">جواب سوالات کنکور تجربی 97</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3658/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">جواب سوالات کنکور ریاضی 97</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3657/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">جواب سوالات کنکور انسانی 97</span></a>&nbsp;،<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3656/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">جواب سوالات کنکور هنر 97</span></a>&nbsp;،&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/3655/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">جواب سوالات کنکور زبان 97</span></a><span style="font-weight: 700;">&nbsp;</span>، 17 تیر ماه می باشد .</p></div><br><br><h2 style="color: rgb(58, 109, 151); font-family: IranianSansB; clear: both; border: 0px; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: 400; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.33334;">نحوه اعتراض به سوالات کنکور سراسری 97</h2><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;"><span style="font-size: 13px;">مطابق قانون ، سوالات کنکور سراسری باید از<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews2/924/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">منابع کنکور سراسری 97</span></a>&nbsp;که توسط سازمان سنجش معرفی می شود طرح شود . پس از انتشار&nbsp;<span style="font-weight: 700;">سوالات کنکور 97</span>&nbsp;در صورتی که داوطلبی به نحوه طراحی سوالات اعتراضی دارد و یا اینکه با دلیل موجه مدعی است که سوال خارج از کتاب درسی مطرح&nbsp;شده است ، می تواند به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و در قسمت سیستم پاسخگویی اعتراض خود را ثبت کند . اگر اعتراضی به سوالات کنکور سراسری 97 دارید و در روند ثبت و پیگیری اعتراض خود دچار مشکل شدید&nbsp;مشاوران مرکز<span style="font-weight: 700;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/1172/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;">مشاوره تحصیلی&nbsp;تلفنی</a>&nbsp;هیوا</span>&nbsp;می توانند شما را یاری کنند .</span></p><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;">&nbsp;</p><br><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;"><a href="https://telegram.me/konkoorex" target="_blank" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"></a></p><center style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: IranianSans-Light-web, byekan2;"><a href="https://telegram.me/konkoorex" target="_blank" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><img alt="" src="http://www.heyvagroup.com/images/upload/1480618076_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.gif" style="border: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; width: auto !important;"></a></center><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;"></p><br><h2 style="color: rgb(58, 109, 151); font-family: IranianSansB; clear: both; border: 0px; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: 400; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.33334;">نحوه اعتراض به پاسخنامه کنکور سراسری 97</h2><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;"><span style="font-size: 13px;">پس از انتشار&nbsp;<span style="font-weight: 700;">پاسخنامه&nbsp;کنکور سراسری 97</span>&nbsp;در دهه دوم تیر ماه ، داوطلبان بسیاری به پاسخ درج شده در&nbsp;<span style="font-weight: 700;">پاسخنامه کلیدی</span>&nbsp;اعتراض دارند . داوطلبان گروه های آزمایشی&nbsp;<span style="font-weight: 700;">تجربی&nbsp;</span>،&nbsp;<span style="font-weight: 700;">ریاضی&nbsp;</span>،&nbsp;<span style="font-weight: 700;">انسانی&nbsp;</span>،&nbsp;<span style="font-weight: 700;">هنر&nbsp;</span>و&nbsp;<span style="font-weight: 700;">زبان</span>در صورتی که دلایل کافی برای غلط بودن پاسخ ذکر شده در پاسخنامه دارند ، در مدت زمان محدود می توانند اعتراض خود را در سایت snjesh.org ثبت نمایند . شما می توانید جهت ثبت اعتراض خود به&nbsp;<span style="font-weight: 700;">پاسخنامه کنکور سراسری 97</span>&nbsp;با مرکز&nbsp;<span style="font-weight: 700;"><a href="http://www.heyvagroup.com/" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;">مشاوره تحصیلی</a>&nbsp;هیوا</span>&nbsp;تماس بگیرید .</span></p><br><h3 style="color: rgb(58, 109, 151); font-family: IranianSansB; clear: both; border: 0px; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: 400; margin: 0px 0px 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 32px;">زمان اعلام نتایج کنکور 97</h3><p style="color: rgb(80, 80, 80); font-family: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;"><span style="font-size: 13px;">داوطلبان کنکور 97 پس از برگزاری آزمون منتظر اعلام نتایج کنکور&nbsp;هستند که مطابق دفترچه ثبت نام ،&nbsp;<a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/1449/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">اعلام نتایج کنکور 97</span></a>&nbsp;در دهه دوم مرداد ماه خواهد بود . داوطلبان با توجه به&nbsp;<span style="font-weight: 700;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/1458/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;">کارنامه کنکور سراسری</a></span>&nbsp;خود می توانند از&nbsp;<span style="font-weight: 700;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/1080/%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;">نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری</a></span>&nbsp;استفاده کرده و تا فرا رسیدن زمان انتخاب رشته با مطالعه&nbsp;مقالات&nbsp;<span style="font-weight: 700;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/2662/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-96---97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;">حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی کنکور 96</a></span>&nbsp;و&nbsp;<span style="font-weight: 700;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/2486/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-96---97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;">آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 96</a></span>قادر خواهند بود انتخاب رشته دقیق تری داشته باشند&nbsp;. بر اساس دفترچه ثبت نام ،&nbsp;<span style="font-weight: 700;"><a href="http://www.heyvagroup.com/shownews/2657/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-97.html" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;">اعلام نتایج نهایی کنکور 97</a></span>&nbsp;نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود . برای اطلاع از آخرین اخبار کنکور سراسری عضو&nbsp;<a href="https://t.me/konkoorex" style="text-decoration: none; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(13, 71, 161); transition: 0.2s;"><span style="font-weight: 700;">کانال تلگرام کنکور سراسری</span></a>&nbsp;<span style="font-weight: 700;">هیوا&nbsp;</span>باشید .</span></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;"><font color="#505050"><span style="font-size: 13px;">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</span></font></p><p style="border: 0px; margin: 0px 0px 1px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 27px;"><font color="#505050" face="IranianSans-Light-web, byekan2"><span style="font-size: 13px;">https://instaliker.ir/store2/aff.php?aff=7625</span></font></p></div>